• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Opieka wytchnieniowa edycja 2023

Flaga polski i godło polski

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany z państwowego funduszu celowego o nazwie Fundusz Solidarnościowy.

Dofinansowanie projektu: 146 880,00 zł.
Całkowita wartość projektu:
146 880,00 zł.

 

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniem o znaczmy stopniu niepełnosprawności.

Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Informacje dla zainteresowanych udziałem w Programie Opieka Wytchnieniowa edycja 2023.

 

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021r. Poz. 573) albo posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znaczmy stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. W pierwszej kolejności usługą będą obejmowane osoby, które stale przebywają w domu tj. nie korzystają z usług ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno- wychowawczego czy internatu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Odbiorcami programu są mieszkańcy Miasta Lędziny.

 

 

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

 

 W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w skali FIM, Ośrodek zastrzega sobie możliwość kwalifikacji uczestników Programu ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową.

 


Program w imieniu Gminy Lędziny realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach
43-143 Lędziny ul. Lędzińska 47

Informacje w sprawie naboru:

tel. (32) 216 67 91, 216 71 35, 216 78 57

e-mail: mops@mopsledziny.pl

internet: www.mopsledziny.pl

 

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.
  3. Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.
  4. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov