• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

„Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" w ramach Priorytetu IX, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Projekt realizowany będzie od 1.08.2011r. do 30.06.2013r.

 

Projekt zakłada wprowadzenie w dwóch placówkach naszej gminy - Szkoła Podstawowa nr 3 i Zespół Szkół w Goławcu nowatorskich programów edukacyjnych dostosowanych do wieku uczniów: Mądre Dziecko (MD), Uczeń z Charakterem(UzCh), Gimnazjalista z Klasą (GzK). Dzieci i młodzież zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia edukacyjne podniosą też zdolność koncentracji uwagi, a co ważniejsze rozbudzą pasję do czytania i uczenia się, wzmocnią poczucie pewności siebie, i świadomości swoich zasobów. Istotny jest również fakt, że zajęcia z dziećmi prowadzić będą, uprzednio gruntownie przygotowani, wybrani nauczyciele naszych szkół. Dzięki temu, wiedza im przekazana będzie wykorzystywana jeszcze długo po zakończeniu projektu. Sfinansowanie zajęć ze środków EFS pozwoliło na objęcie projektem wszystkich uczniów tych szkół. Projekt w dużym stopniu oparty będzie o zaawansowaną technologię e-lerningową, dzięki czemu cały proces będzie bardziej efektywny, prostszy w realizacji i tańszy. Ponadto, wykorzystanie technologii e-learningowej przyczyni się do rozwoju kompetencji z zakresu technologii informacyjnych, a także przyczyni się do propagowania nowoczesnych metod edukacyjnych wśród uczniów i nauczycieli.

 

Wsparciem zostaną objęci:

-dzieci z 2 szkół podstawowych i gimnazjum w Lędzinach w łącznej liczbie 1262 dzieci (646 dziewcząt i 616 chłopców)

- dzieci posiadające różnego rodzaju dysfunkcje i specyficzne problemy w nauce takie jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulii: 21 dzieci (5 dziewczynek,17 chłopców)

-wszyscy nauczyciele (54 kobiety, 10 mężczyzn) ww. szkół w łącznej liczbie 64

Cel ogólny:

-zwiększenie w kolejnym roku szkolnym ilości absolwentów o 10%, placówek oświatowych naszej gminy, wybierających dobre szkoły gimnazjalne i średnie

-w ciągu 23 miesięcy trwania projektu, nabycie przez 64 nauczycieli (54 kobiety, 10 mężczyzn) 2 szkołach podstawowych i gimnazjum gminy Lędziny, nowych technik edukacyjnych oraz doświadczenia w ich wykorzystywaniu w pracy z dziećmi,

-pogłębienie świadomości rodziców w szczególności ojców w zakresie potrzeb edukacyjnych dzieci oraz metod wspierania ich rozwoju,

 

Cele szczegółowe:

-wzrost kompetencji kluczowych w ciągu 16 miesięcy przez 1262 dzieci (646 dziewczęta i 616 chłopców) ze szkół podstawowych i Gimnazjum w Lędzinach

-wsparcie w ciągu 3 miesięcy wydelegowanych 22 nauczycieli (20 kobiet i 2 mężczyzn), w zakresie prowadzenia kursów szybkiego czytania i technik rozwoju intelektu,

-wsparcie w ciągu 23 miesięcy trwania projektu pozostałych 42 nauczycieli (34 kobiety i 8 mężczyzn)grona pedagogicznego poprzez dostarczenie nowoczesnych metod i środków nauczania.

-zaangażowanie w ciągu 23 miesięcy trwania projektu rodziców w działania na rzecz rozwoju edukacji swoich dzieci.

 

Mądre Dziecko - informacje ogólne

 

Jest to program, podczas którego Dziecko pracuje i rozwija się na wielu płaszczyznach. Jego celem jest osiągnięcie stanu, w którym Dziecko dobrze radzi sobie w szkole, to znaczy: ma dobre oceny, uczy się bez lęku, ma dobre kontakty z rówieśnikami oraz zdrowe (nienarcystyczne) poczucie pewności siebie. Cele te są zrealizowane zgodnie z najnowszym tzw. trójramiennym modelem edukacyjnym, w którym wpływ na efektywność nauczania u dziecka ma w równym stopniu nauczyciel, dziecko i rodzic.

Wyniki osiągane przez dziecko w szkole podstawowej najczęściej determinują jego poczucie własnej wartości. Są albo motorem, albo hamulcem aktywności życiowej dziecka. Dlatego im sprawniej dzieci posługują się nowoczesnymi technikami pracy umysłowej, tym lepsze wyniki osiągają w szkole. W rezultacie mają też większe poczucie własnej wartości, lepszą motywację do nauki i chęć rozwijania swoich zainteresowań.

 Cele realizujemy następującymi metodami:

PODNIESIENIE SPRAWNOŚCI I JAKOŚCI CZYTANIA U DZIECKA.

Sprawne czytanie zawsze przyczynia się do lepszego funkcjonowania dziecka w szkole. Aby Dziecko mogło sprawniej i efektywniej czytać, pracujemy z nim nad rozwojem jego wrodzonych możliwości związanych z wyobraźnią i twórczym myśleniem, zdolnością do koncentracji i zapamiętywaniem. Na każdych zajęciach Dziecko rozwiązuje zadania logiczne i matematyczne, co rozwija jego intelekt i przyczynia się do lepszego rozumienia czytanych treści.

 

TRENING PAMIĘCI I TECHNIK PAMIĘCIOWYCH.

Trening ten uaktywnia kreatywność i mocno rozbudowuje wyobraźnię dziecka. Dziecko w krótkim czasie zaczyna zapamiętywać duże ilości informacji, bawiąc się przy tym w wymyślanie śmiesznych historyjek. Dzięki tym ćwiczeniom Dziecko nabiera zaufania do siebie i swoich zdolności. Owocem tego jest większa pewność siebie i lepsze radzenie sobie Dziecka w szkole.

 

EKSPERYMENTY NAUKOWE.

Każdy tekst w podręczniku opisuje ciekawe zjawisko z dziedziny biologii, chemii lub fizyki. Dzieci przed przeczytaniem tekstu wykonują szereg eksperymentów naukowych. Bawią się światłem, rozszczepiają je na kolory tęczy, obserwują załamanie się światła. Badają zjawisko fotosyntezy u roślin. Dzieci dowiadują się, dlaczego mamy różne pory roku, poznają gwiazdozbiory, hodują rośliny i obserwują, jak różne warunki zewnętrzne (światło, woda) wpływają na ich rozwój. Teksty i eksperymenty pobudzają ciekawość i pasję do uczenia się dziecka. Entuzjazm podczas uczenia się w bardzo dużej mierze zależy od tego, na ile „głodne" wiedzy jest dziecko.

 

DOCIERANIE DO ZASOBÓW.

Każde dziecko jest inteligentne i mądre. Program Mądre Dziecko jest skonstruowany tak, żeby Dziecko wraz z trenerem mogło odkryć swoje możliwości i talenty. Im bardziej Dziecko jest świadome swoich zasobów, tym ma więcej pewności siebie. Jest to warunek konieczny, żeby Dziecko mogło odnosić sukcesy w szkole bez stresu. Trening docierania do zasobów jest aktywnie wspomagany przez rodziców, którzy w tym zakresie są szkoleni przez psychologów i pedagogów Akademii Nauki. Trening ten daje dużo radości i satysfakcji. Przekłada się nie tylko na oceny w szkole, ale również na ogólne radzenie sobie dziecka w różnych sytuacjach życiowych, relacjach z rówieśnikami i z rodzicami.

 

MĄDRE DZIECKO "Przygoda na planecie Tina" - Program dla dzieci z klas 1 i 2

Jest to program specjalnie skonstruowany dla dzieci, które stawiają swoje pierwsze kroki w szkole i na ścieżce czytania.

Program kładzie nacisk na umiejętności szkolne. Dzieci uczą się posługiwać narzędziami za zakresu Map Myśli, technik pamięciowych i szybkiego czytania. Dzieci odkrywają własny potencjał i zdolności dzięki temu budują wewnętrzne przekonanie „dam radę w każdej sytuacji".

Osnowę programu tworzą tematy prezentujące dzieciom wiedzę o otaczającym świecie. Dzięki eksperymentom i doświadczeniom w dziecku budzi się pasja poznawania i fascynacji światem, zadawania pytań, a co za tym idzie - samodzielnego uczenia się. Na każdych zajęciach dziecko może zobaczyć lub samodzielnie poeksperymentować na kilka niekiedy sposobów z określonym zjawiskiem przyrodniczym. Ma okazję zbudować silnik elektryczny, stopić cynę, (aby dowiedzieć się, jak dawniej robiono miecze i co to jest punkt topnienia), zaobserwować parowanie wody i osadzanie się kryształów soli. Dzieci produkują dwutlenek węgla, robią z niego gaśnicę i obserwują go w swoim oddechu. Dowiadują się również, że to właśnie dzięki dwutlenkowi węgla rośnie ciasto (pieczemy wtedy pyszne bułeczki). Wulkan wyrzucający lawę i zmieniające kolor w „magiczny" sposób płyny ukazują dziecku reakcje chemiczne kwasów i zasad. Fizyka i chemia stają się dla dziecka dzięki takim zajęciom bliskie. Dziecko buduje w sobie przekonanie, że otaczający świat jest ciekawy, a poznawanie go jest fascynującą grą. Ponieważ dziecko uczy się całym ciałem, ma okazję zaangażować i włączyć wszystkie swoje zmysły ? pokazuje pantomimy, rysuje i lepi z plasteliny. Dziecko poradzi sobie w szkole i życiu, jeśli będzie posiadało wewnętrzne przekonanie ? ?dam sobie radę, mam wystarczająco dużo zasobów, talentów, żeby sobie zawsze poradzić?. Dzieci słuchają krótkich bajek terapeutycznych, które wprowadzają je do rysowania i uświadamiania sobie swoich mocnych stron, zalet. Dzieci uwielbiają te zajęcia.

Cały program ubrany jest w fabułę, która uatrakcyjnia zajęcia, daje możliwość motywowania dzieci do treningowego wysiłku. Na Ziemi ląduje statek kosmiczny, który ma awarię. Tinianie, istoty bardzo podobne do ziemskich dzieci  nawiązują kontakt z grupą ziemian (tymi ziemianami są dzieci uczestniczące w kursie). Dzieci wcielają się w różne role, poznają zwyczaje Tinian, pomagają tinianom poznać zjawiska, które mają miejsce na planecie Ziemia. Dzieci uczestniczą w naprawie statku i poznają przy tym zasady mechaniki klasycznej, aerodynamiki i chemii. Dzieci wykonują różne ciekawe eksperymenty naukowe, poznają techniki pamięciowe, doskonale się przy tym bawiąc. Listy od Tinian angażują dzieci do różnego rodzaju gier i zabaw rozwijających intelekt, koncentrację i osobowość dziecka.

 

MĄDRE DZIECKO "Galaktyczna Przygoda" - Program dla dzieci z klas 3 i 4

Ten program kładzie większy nacisk na rozwijanie umiejętności szkolnych. Dzieci zaczynają czynić wprawki do posługiwania się umysłowymi narzędziami, które pomagają w opanowaniu szkolnego materiału. W zakres kursu wchodzą mapy myśli, techniki pamięciowe i szybkie czytanie.

Również i ten program stwarza warunki, aby dziecko doświadczało złożoności świata: każde spotkanie to eksperyment, doświadczenie, obserwacja. Dzieci wykonują perłę boraksową, krystalizują chemiczny mróz na szybie w środku lata, tworzą podwodne zasieki, wykorzystując kryształy i wiedzę na temat ciśnienia osmotycznego i wiele innych... Dzieci reżyserują i nakręcają własny film.

W zajęcia wpleciona jest gimnastyka równoważąca ciało i umysł, tzw. kinezjologię, która również ma działanie harmonizujące półkule obie mózgu. Rysowanie, obrazy, kolor i ruch mogą pomóc w uczeniu się, stąd dziecko uczy się ortografii np. skacząc po słowach, robiąc wygibasy z ciała, pantomimy czy kodując słowo problemowe w rebus. Rozwój społeczny dziecka wspomaga blok zabaw integracyjnych, podnoszących umiejętności komunikacyjne. Również tutaj pracujemy nad dotarciem do zasobów dziecka, czyli nad budowaniem jego wewnętrznego przekonania „dam sobie radę". Realizujemy to poprzez warsztaty, ćwiczenia i zabawy.

Cały program ubrany jest w fabułę, która uatrakcyjnia zajęcia, daje możliwość motywowania dzieci do treningowego wysiłku. Kurs pozwala dzieciom wcielić się w rolę Galaktycznych Strażników Pokoju. Dzieci opanowują techniki radzenia sobie z własnymi emocjami, wykonują ćwiczenia karate i rozwijają swoje wewnętrzne zasoby. Oczywiście koncentracja, cierpliwość, dobra pamięć, sprawność czytania i myślenia są cechami każdego Rycerza Jedi, dlatego dzieci przez cały kurs intensywnie ćwiczą te umiejętności. W program wplecione są zakodowane wskazówki, które prowadzą dzieci do ukrytego skarbu, oraz eksperymenty naukowe.

 

UCZEŃ Z CHARAKTEREM "Młodzi naukowcy na tropie" - Program dla dzieci z klas 5 i 6

Dzieci te uważają, że są już w przeddzień wejścia w dorosłość, dlatego wymagają specjalnego, poważnego traktowania siebie, swoich emocji i przeżyć. Program dla nich jest zaawansowanym treningiem szybkiego czytania i technik pamięciowych, ale również treningiem umiejętności społecznych.

Podczas zajęć dzieci uczą się zapamiętywać technikami pamięciowymi materiały, które później będą przerabiać w szkole. Oprócz treningów podnoszących sprawność czytania, myślenia i zapamiętywania, uczestnicy zajęć przeprowadzają szereg ciekawych eksperymentów naukowych, m.in. wyodrębnianie DNA z cebuli, srebrzenie szkła, produkują płyny zmieniające kolor, czy wywołują burzę w próbówce, przygotowują samodzielnie swoje próbki, które na zajęciach obserwują pod mikroskopem. Dzieci przeprowadzają eksperymenty naukowe nie tylko z dziedzin przyrodniczych, ale również eksperymenty filozoficzne i psychologiczne. Podczas tego programu, przypowieści z mądrością i metafory, przeplatają się z fizyką, kosmologią i genetyką. Poprzez warsztaty gry i zabawy dzieci poznają prawa rządzące naszymi emocjami i uczuciami. Poznają procedury pracy z emocjami, uczą się asertywnych zachowań. Odkrywają pozytywny obraz siebie, posługując się technikami mającymi swoje korzenie w coachingu i mentoringu.

Cały program ubrany jest w fabułę, która uatrakcyjnia zajęcia, daje możliwość motywowania dzieci do treningowego wysiłku. Dzieci wcielają się w postacie młodych naukowców, którzy wpadają na trop kryminalnej zagadki...

 

 

 

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov