• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

O Lędzinach

 

Mìstská obec Lędziny nálezí do bieruòsko-lêdziñského okresu, který je souèástí Slezského vojvodství. Území obce je shodné s administrativními hranicemi mìsta a skládá se z geodézních jednotek, bì¾nì nazývaných ètvrtì: Lędziny, Hołdunów, Goławiec, Smardzowice a Górki.
Lêdziny zaujímají rozlohu 3 104 hektarù a nemají souvislou zástavbu - mezi jednotlivými ètvrtìmi se nacházejí pole, lesy a prùmyslové zóny. Zemìdìlské pozëmky zaujímají 60% plochy, které z 36% tvoí orná pùda, z 18% louky, z 5% pastviny a z 1% sady. Lesy tvoí pouze 15%, ostatní pozemky pak 25% celkové rozlohy okresu.


Lędziny je dynamicky se rozvijející obec, a to díky otevenosti investicím ve v¹ech oblastech èinnosti, tak podnikatelské, jak osvìtové, kulturní, rekreaèní a sportovní. Mezi 77 prùmyslovými podniky dominantní roli sehrává uhelný dùl Ziemowit, který zamìstnává největší poèet obyvatel obce. Postupem èasu se ale proporce osob zamìstnaných v hornictví mìní v prospìch subjektù podnikajících na vlastní úèet.
  
V posledních letech se na území obce rozvinula sí vysokoprodukèních zemìdelských podnikù, kterých je momentálnì 78.  Největší podíly, o rozloze do 5 ha, jsou v osadách Goławiec a Hołdunów. V Lêdzinách se sázejí hlavnì obiloviny, pìstují se v¹ak i okopaniny (brambory, cukrová epa), luskoviny a luštěniny. Chová se hovìzí dobytek na maso a mléko, prasata a ovce. 


V Lêdzinách se vyskytují ti základní typy zástavby: souèasnou - panelové bloky, jednorodinné domy a, v nìkterých ètvrtích, zemìdelské objekty. Charakteristickým architektonickým prvkem je sídli¹tì asi 600 finských domkù, vybudované ke konci roku 1953. Územní plán, urèující rozvoj mìsta do roku 2005, predpokládá adaptaci a modernizaci stávající zástavby, zvý¹ení poètu volnì stojících jednorodinných domù, realizaci výstavbz vícerodinných objektù a intensifikaci rekreaèní výstavby v zónì le¾ící severnì od stávající tranzitní komunikace.

 

V obci fungují 2 školky, 3 základní školy, 3 gymnázia, střední škola, technikum, prùmyslová škola. Zdravotní péèe pùsobí ve dvou sektorech: veøejném a soukromém, a nabízí obyvatelùm vysoko specializované služby v rozsahu základní zdravotní péèe vèetnì diagnostiky a rehabilitace. Èinnost zdravotníckých zaízení doplòuje 8 lékáren.


Terénní rozmanitost, znaèná lesnatost a pítomnost rekreaèných a relaxaèních objektù zpùsobují, ¾e¨obec je atraktivní z turistického hlediska. Její územím probíhají tøi turistické stezky: Hranová stezka Hornoslezské prùmyslové oblasti ze západu na východ, Stezka Jana Kudery od strany Błêdowa pes Goławiec a Górki do Bierunì Starého a Stezka Hołdunovská, vedoucí od strany £awek pes Hołdunów smìrem k Imielinu. Letní sportovní a rekreaèní stredisko Nad Zalewem umožňuje obyvatelstvu Lêdzin aktivní trávení volného èasu na oteveném bazén, a tenisových kurtech. Obdobnou funcki plní, uvedený do provozu v roce 1999, krytý plavecký bazén s jacuzzi a saunami, který je integrální souèástí sportovního komplexu Centrum.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov