• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie nakazania usunięcia odpadów
z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki Nr 1200/28 k.m. 1, obręb Chełm Śląski usytuowanej w rejonie ul. Kolberga w Chełmie Śląskim zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, (40 – 032) Katowice, ul. Henryka Dąbrowskiego 23, z dnia 22 czerwca 2023 r. znak: SKO.OŚW/41.9/298/2023/12966/RN wyznaczającym Burmistrza Miasta Lędziny do załatwienia sprawy.

 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie - rozmiar pliku: 507.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 507.2 KB

Obwieszczenie dotyczące postanowienia Burmistrza Miasta Lędziny o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Montaż tymczasowej, mobilnej wytwórni mas bitumicznych  - instalacji do produkcji masy mineralno-bitumicznej realizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 38, 40, 41, 290/42 w obrębie Górki w gminie Lędziny w powiecie bieruńsko-lędzińskim w województwie śląskim

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 505 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 505 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Chełm Śląski B” Chełm Śląski / Bieruń/ Lędziny sygn. BN.6733.5.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 390 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 390 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej SN wraz ze złączem kablowym SN dla zasilania obiektu handlowo – usługowego (linia prowadzona w wykopie)” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6733.6.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 382.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 382.4 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Play numer BRL7107A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową” Lędziny ul. Goławiecka sygn. BN.6733.4.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 430 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 430 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, budowa linii kablowych SN w celu jej połączenia z istniejącą siecią SN w Lędzinach przy ul. Podgórnej – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.7.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 507.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 507.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nakazania usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki Nr 1065/28 k.m. 1, obręb Chełm Śląski usytuowanej w rejonie ul. Kolberga w Chełmie Śląskim zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, (40 – 032) Katowice, ul. Henryka Dąbrowskiego 23, z dnia 22 czerwca 2023 r. znak: SKO.OŚW/41.9/302/2023/12966/RN wyznaczającym Burmistrza Miasta Lędziny do załatwienia sprawy.

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 527.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 527.1 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny –zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Chełm Śląski B” Chełm Śląski / Bieruń/ Lędziny sygn. BN.6733.5.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 510.8 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 510.8 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia oraz linii światłowodowej dla elektrowni fotowoltaicznej Chełm Śląski B” Chełm Śląski / Bieruń/ Lędziny sygn. BN.6733.5.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 480.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 480.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 26.05.2023r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa 2 złączy kablowych ZK SN, budowa linii kablowych SN w celu ich połączenia z istniejącą siecią SN, budowa 4 słupów SN w Bieruniu przy ul. Dolomitowej i Lędzinach przy ul. Polnej, Poprzecznej w ramach realizacji zadania przebudowy fragmentu linii napowietrznej SN Lędziny – Rachowy na kabel ziemny wraz z wymianą stacji transformatorowych M0428 i M0541 na stacje kontenerowe – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.1.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 402.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 402.4 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Hołdunów w Lędzinach” Lędziny ul.  Hołdunowska sygn. BN.6733.16.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 511.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 511.4 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nakazania usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zlokalizowanego na terenie działki Nr 1200/28 k.m. 1, obręb Chełm Śląski usytuowanej w rejonie ul. Kolberga w Chełmie Śląskim zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, (40 – 032) Katowice, ul. Henryka Dąbrowskiego 23, z dnia 22 czerwca 2023 r. znak: SKO.OŚW/41.9/298/2023/12966/RN wyznaczającym Burmistrza Miasta Lędziny do załatwienia sprawy.

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 382.8 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 382.8 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą” Lędziny ul. Fredry sygn. BN.6733.3.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 450.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 450.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 5904S ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową nr 5910S ul. Pokoju w Lędzinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 5904S, ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju w Lędzinach” sygn. BN.6733.2.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 525.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 525.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – zawiadomienie stron postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji : „Punkt zbierania odpadów oraz przetwarzania kabli, zlokalizowanego w Lędzinach na działce o nr ewid. 1277/1, obręb Hołdunów, pod adresem : ul. Hołdunowska 79”.


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 1 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 1 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Lędzinach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 497.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 497.3 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa układu konfekcjonowania paliw kwalifikowanych dla PGG S.A. oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach przy
ul. Pokoju 4 na działkach 2535/3, 2537/3”

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. - rozmiar pliku: 401.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 401.9 KB

„Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 119/12, 248/12, 249/12, 250/12, 299/18 obręb Lędziny oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działki o nr ewid. 132/12, obręb Lędziny, Gmina Lędziny”; sygn. BN.6220.0011.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozmiar pliku: 397.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 397.6 KB

"Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 119/12, 248/12, 249/12, 250/12, 299/18 obręb Lędziny oraz linie kablowe łączące poszczególne części inwestycji poprowadzone w obrębie działki o nr ewid. 132/12, obręb Lędziny, Gmina Lędziny”; sygn. BN.6220.0011.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 419.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 419.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej SN wraz ze złączem kablowym SN dla zasilania obiektu handlowo – usługowego (linia prowadzona w wykopie)” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6733.6.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 9 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 9 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  pn. „Budowa instalacji do produkcji ekogroszku klasy 6-25mm z wykorzystaniem węgla własnego oraz węgla z innych kopalń dla PGG S.A. KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach przy ul. Pokoju 4”  Lędziny ul. Oficerska, sygn. BN.6730.20.2023

pobierz plik pdf: BN.6730.56.2022 - obwieszczenie o wydaniu decyzji wz - rozmiar pliku: 700 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 700 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny –wydanie decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  pn. „Budynek przemysłowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi”  Lędziny ul. Lędzińska, sygn. BN.6730.56.2022

pobierz plik pdf: BN.6730.56.2022 - obwieszczenie podanie do publicznej wiadomości - rozmiar pliku: 11 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 11 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  pn. „Budynek przemysłowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi”  Lędziny ul. Lędzińska, sygn. BN.6730.56.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 413 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 413 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Stacja bazowa telefonii komórkowej sieci Play numer BRL7107A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową” Lędziny ul. Goławiecka sygn. BN.6733.4.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 415.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 415.5 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną oraz niezbędną infrastrukturą, w tym wewnętrzną linią zasilającą” Lędziny ul. Fredry sygn. BN.6733.3.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 466.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 466.6 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa 2 złączy kablowych ZK SN, budowa linii kablowych SN w celu ich połączenia z istniejącą siecią SN, budowa 4 słupów SN w Bieruniu przy ul. Dolomitowej i Lędzinach przy ul. Polnej, Poprzecznej w ramach realizacji zadania przebudowy fragmentu linii napowietrznej SN Lędziny – Rachowy na kabel ziemny wraz z wymianą stacji transformatorowych M0428 i M0541 na stacje kontenerowe – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.1.2023

pobierz plik pdf: Obwieszczenie - rozmiar pliku: 477.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 477.1 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - wyznaczenie nowego terminu zakończenia postępowania - ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.Budynek magazynowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6730.56.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie - rozmiar pliku: 443.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 443.6 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – zawiadomienie o zebraniu dowodów i wymaganych dokumentów w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.Budynek magazynowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6730.56.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 386.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 386.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – przekazanie projektu decyzji do uzgodnień oraz opinii w postępowaniu w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.Budynek magazynowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6730.56.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 395.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 395.6 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 10.05.2022r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn.

Przebudowa wodociągu przy ul. Polnej w Lędzinach” sygn. BN.6733.4.2022

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 467.7 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 467.7 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.

„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 5904S ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową nr 5910S ul. Pokoju w Lędzinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej 5904S, ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową 5910S, ul. Pokoju w Lędzinach” sygn. BN.6733.2.2023


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 484.9 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 484.9 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 31.03.2022r. ustalającej  lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej” Lędziny ul. Lędzińska – ul. Blych, sygn. BN.6733.10.2022


 

pobierz plik pdf: „Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 24.03.2023r. o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” - rozmiar pliku: 720.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 720.4 KB

„Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 24.03.2023r. o ponownym częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 503.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 503.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa 2 złączy kablowych ZK SN, budowa linii kablowych SN w celu ich połączenia z istniejącą siecią SN, budowa 4 słupów SN w Bieruniu przy ul. Dolomitowej i Lędzinach przy ul. Polnej, Poprzecznej w ramach realizacji zadania przebudowy fragmentu linii napowietrznej SN Lędziny – Rachowy na kabel ziemny wraz z wymianą stacji transformatorowych M0428 i M0541 na stacje kontenerowe – inwestycja liniowa” sygn. BN.6733.1.2023


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 410.3 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 410.3 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 18.11.2022r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn.PT – Przebudowa linii SN Jaroszowice od st. M521 do M535 oraz przebudowa stacji M535” sygn. BN.6733.12.2022


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 491.5 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 491.5 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 31.08.2022r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.Budowa kanalizacji sanitarnej” sygn. BN.6733.10.2022


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie - rozmiar pliku: 408.2 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 408.2 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 1.08.2022r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn.Przebudowa wodociągu przy ul. Lędzińskiej w Lędzinach” sygn. BN.6733.9.2022


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 391 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 391 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budynek magazynowo – produkcyjno – usługowy wraz z segmentami biurowo - socjalnymi” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6730.56.2022


 


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 3.9 MB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 3.9 MB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  pn. „Budowa punktu rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszanek energetycznych z wykorzystaniem węgla własnego i z innych kopalń dla PGG S.A. Oddział KWK Piast – Ziemowit Ruch Ziemowit”  Lędziny ul. Pokoju – ul. Oficerska, sygn. BN.6730.66.2022


 


 


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „PT – Przebudowa linii SN Jaroszowice od st. M521 do M535 oraz przebudowa stacji M535” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6733.12.2022 - rozmiar pliku: 413.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 413.1 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „PT – Przebudowa linii SN Jaroszowice od st. M521 do M535 oraz przebudowa stacji M535” Lędziny ul. Lędzińska sygn. BN.6733.12.2022


 


 


 

pobierz plik pdf: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny - rozmiar pliku: 416 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 416 KB

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny – wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø90 PE przy ul. Karola Miarki w Lędzinach” Lędziny ul. Karola Miarki, sygn. BN.6733.20.2022


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lędziny o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: "budowa kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Podmiejskiej w Lędzinach".


 


 

Obweszczenie Burmistrza Miasta Imielin w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Modernizacja dróg dojazdowych do garaży wraz z budową miejsc parkingowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej przy u. Hołdunowskiej w Lędzinach


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov