• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Świetlice socjoterapeutyczne

Świetlica Socjoterapeutyczna przy MOPS Lędziny

 

43-143 Lędziny, ul.Lędzińska 14

tel. (32) 326 63 96

Kierownik: Izabela Kołodziej

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00


O świetlicy

Świetlica Socjoterapeutyczna to publiczna placówka wsparcia dziennego, która działa w myśl przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. D. U. Z 2011 roku Nr 149, poz. 887 z późn. zm). Placówka powstała 16 marca 1998 roku jako Świetlica Środowiskowa, a w 2000 roku została przekształcona w Świetlicę Socjoterapeutyczną.
Powstanie placówki było odpowiedzią na wzrost negatywnych zjawisk społecznych, szczególnie widoczny wśród rodzin funkcjonujących na granicy bezpieczeństwa socjalnego, m.in. z powodu biedy, bezrobocia, chorób, niepełnosprawności i nieprzystosowania społecznego.

Działalność Świetlicy rozkłada się na dwa nurty:
• Pierwszy z nich polega na racjonalnym organizowaniu czasu wolnego dzieci oraz młodzieży.
• Drugi nurt dotyczy pracy socjoterapeutycznej.

Świetlica mieści się w budynku Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego ''Centrum'' administrowanego przez Fundację Rozwoju Sportu Kultury fizycznej i Turystyki w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14.

 


Główny cel działania Świetlicy Socjoterapeutycznej

 

Zadania świetlicy:

 • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych , rówieśniczych, osobistych,
 • zapewnienie dzieciom racjonalnego wypoczynku poprzez organizowanie zabaw i kółek zainteresowań oraz pomoc w planowaniu przyszłości i realizowaniu marzeń,
 • pomoc w nauce i odrabianiu lekcji,
 • sporządzanie diagnozy indywidualnej dziecka i jego rodziny,
 • prowadzenie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych zgodnie z programem przygotowanym według potrzeb i diagnozy indywidualnej dzieci.

W zajęciach świetlicy uczestniczy średnio 30 dzieci. Praca placówki przebiega w małych grupach, które stwarzają możliwości wytworzenia pozytywnej relacji między dorosłymi i dziećmi, wspólnoty dzieci, dają poczucie przynależności itp. Dzieci podzielone są na 10 osobowe grupy, każda ma swojego stałego wychowawcę.

Istnieją dwie grupy:

 

 • Tygryski,
 • Młodzieżowy Klub Rozwoju Indywidualności i Umiejętności Społecznych.

 

Nabór do grup odbywa się poprzez indywidualny kontakt pracowników świetlicy z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, rodzicami bądź opiekunami prawnymi lub pracownikami innych instytucji zajmujących się pomaganiem dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Często dzieci zgłaszają się do placówki same, zachęcone przez innych podopiecznych Świetlicy.

Praca świetlicy oparta jest o stały plan dnia, w którym przewidziany jest czas na poszczególne zajęcia:

 • do godz. 13.00 - ZAJĘCIA DOWOLNE
 • 13.00 - 14.30 - ODRABIANKI
 • 14.30 - 15.30- ZAJĘCIA WŁASNE
 • 15.30 - 16.00 - POSIŁEK
 • 16.00 - 17.00 - ZAJĘCIA WŁASNE

W ramach zajęć własnych i dowolnych placówka organizuje:

 • zajęcia tematyczne, np. zajęcia kulinarne, plastyczne, taniec, wyjście do kina, zajęcia komputerowe, krawieckie itp.,
 • zajęcia relaksacyjne i sportowe,
 • świętowanie uroczystości np. urodziny dzieci, święta, rocznice,
 • zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, socjoterapeutyczne,
 • zabawy - tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowe, dydaktyczne,
 • odrabianki - wyrównywanie braków w poziomie wiedzy szkolnej,
 • zajęcia rekreacyjne i turystyczne,
 • spotkania społeczności.

 

Wobec każdego wychowanka i jego rodziny formułowany i realizowany jest indywidualny program korekcyjny. Program ten jest okresowo weryfikowany w trakcie stałych zebrań zespołu wychowawców. Wychowawcy odwiedzają rodziny w ich domach, a także prowadzą grupę wsparcia dla rodziców w placówce, która służy ma rozwijaniu ich kompetencji w zakresie postrzegania mocnych stron dziecka, kierunkowania jego rozwoju społecznego i emocjonalnego, zdobywaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo, konfrontacji z własnymi trudnościami i ich przyczynami.

Formuła pracy socjoterapeutycznej obejmuje również współpracę z osobami i instytucjami znaczącymi dla dziecka. Wychowawcy współpracują z członkami rodziny dziecka, pedagogami szkolnymi, wychowawcami, nauczycielami, kuratorami sądowymi, pracownikami socjalnymi, funkcjonariuszami policji. Pracownicy powyższych służb i instytucji działając w porozumieniu ze sobą tworzą tzw. zespoły interdyscyplinarne, w celu ustalenia wspólnych działań w sytuacjach szczególnie kryzysowych.

Placówka uczestniczy w projekcie ''Razem Raźniej'' realizowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2000 roku placówka otrzymała nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej za osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej.

 

 

W listopadzie 2001 roku placówka otrzymała nagrodę ministra pracy i polityki społecznej w uznaniu osiągnięć w dziedzinie pracy społecznej.


 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov