• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach
43-143 Lędziny ul. Lędzińska 47

tel. (32) 216 67 91, 216 71 35, 216 78 57

e-mail: mops@mopsledziny.pl

internet: www.mopsledziny.pl

 

DYREKTOR: mgr Agata Kukier,

w sprawie skarg i wniosków dyrektor przyjmuje: środa: od 13.00 do 16.00


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach został powołany uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XCI/12/99 z dnia 30 grudnia 1999r.
MOPS w Lędzinach realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2008 nr 115 poz.728 z późn.zm.) oraz innych prawem przewidzianych ustaw.

 

 

Zakres działania:


Pomoc społeczna umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich pełnej integracji ze środowiskiem.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 


Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Cele pomocy społecznej:

 • wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych;
 • wzmacnianie samodzielności oraz aktywności życiowej, społecznej i zawodowej osób i rodzin;
 • integracja wykluczonych społecznie ze środowiskiem lokalnym;
 • tworzenie sieci usług socjalnych koniecznej z uwagi na rozwiązywanie problemów społecznych;
 • zapewnienie interdyscyplinarnej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym skutkami marginalizacji społecznej, w tym przemocą w rodzinie;
 • interwencja socjalna i kryzysowa

Zadania pomocy społecznej:

 • przyznawanie świadczeń pieniężnych;
 • przyznawanie pomocy niepieniężnej;
 • praca socjalna;
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 • realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 • rozwijanie nowych form pomocy i samopomocy;

 

Formy udzielanej pomocy:

 • zasiłek stały;
 • zasiłek okresowy;
 • zasiłek celowy lub specjalny zasiłek celowy;
 • zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie;
 • pomoc dla cudzoziemców;
 • bilet kredytowany;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składki na ubezpieczenie społecznej;
 • pomoc rzeczowa;
 • umieszczenie w domu pomocy społecznej , ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym;
 • udzielenie schronienia;
 • zapewnienie posiłku;
 • zapewnienie niezbędnego ubrania;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • zapewnienie opieki nad dzieckiem;

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 •  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty określonej w art.8 ustawy o pomocy społecznej,
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w art.8 ustawy o pomocy społecznej,
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

Przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lustawy o pomocy społecznej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej, interwencja kryzysowa i praca socjalna świadczone są bez względu na kryterium dochodowe osoby lub rodziny.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov