• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Rada Miasta

Rada Miasta Lędziny IX kadencji

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Kompetencje Rady określają ustawy oraz Statut Gminy Miejskiej Lędziny. Aktualnie Rada Miasta składa się z 15 radnych. Jej kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. Sesje zwyczajne odbywają się w Urzędzie Miasta, w sali narad (parter, pokój nr 011).

 

W obecnej IX kadencji 2024 - 2029, Rada Miasta działa w następującym składzie:

 

Przewodniczący: Edward Urbańczyk
e-mail: e.urbanczyk@ledziny.pl
adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, 216 65 06

Przewodniczący Rady Miasta pełni dyżur we wtorki w godzinach od 14:30 do 15:30

Wiceprzewodnicząca:

Maria Głos

e-mail: m.glos@ledziny.pl

adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, 216 65 06

dyżur: Poniedziałek w godzinach od 16:00 do 17:00

 Wiceprzewodniczący:  

Bogdan Radoń

e-mail: b.radon@ledziny.pl

adres: ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 w. 131, 216 65 06

dyżur: Poniedziałek w godzinach od 16:00 do 17:00

 

4. Anna Adamczyk

5. Grzegorz Berger

6. Rafał Czarnuch

7. Agnieszka Czerniak

8. Grzegorz Kiełtyka

9. Ireneusz Kokosiński

10. Bogdan Kupczyk

11. Monika Mazgaj

12. Bogusław Noras

13. Mariusz Prasak

14. Jerzy Trojnar

15. Paweł Wanot

 

 

Interpelacje i zapytania  http://bip.umledziny.finn.pl/bipkod/20062849

 
 
 

Kontakt do Radnych:

 

Zdjęcie Edwarda Urbańczyka

Edward Urbańczyk

e-mail: e.urbanczyk@ledziny.pl

telefon: 608 221 514


 

brak fotografii

Maria Głos

e-mail: m.glos@ledziny.pl

telefon: 606 998 245


 

Brak zdjęcia

Bogdan Radoń

e-mail: b.radon@ledziny.pl

telefon: 692 606 032

 


 

zdjęcie radnej

Anna Adamczyk

e-mail: a.adamczyk@ledziny.pl

telefon: 793 297 343


 

zdjęcie radnego

Grzegorz Berger

e-mail: g.berger@ledziny.pl

telefon: 508 101 828


 

zdjęcie

Rafał Czarnuch

e-mail: r.czarnuch@ledziny.pl

Radny nie wyraził zgody na udostępnienie wizerunku i numeru telefonu.

 

 


 

zdjęcie

Agnieszka Czerniak

e-mail: a.czerniak@ledziny.pl


 

zdjęcie

Grzegorz Kiełtyka

e-mail: g.kieltyka@ledziny.pl

telefon: 663 182 876


 

zdjęcie

Ireneusz Kokosiński

e-mail: i.kokosinski@ledziny.pl

telefon: 604 461 548

Radny nie wyraził zgody na udostępnienie wizerunku.


 

zdjęcie

Bogdan Kupczyk

e-mail: b.kupczyk@ledziny.pl

Radny nie wyraził zgody na udostępnienie wizerunku i numeru telefonu.


 

zdjęcie

Monika Mazgaj

e-mail: m.mazgaj@ledziny.pl

telefon: 579 263 785


 

zdjęcie

Bogusław Noras

e-mail: b.noras@ledziny.pl

Radny nie wyraził zgody na udostępnienie wizerunku i numeru telefonu.


 

zdjęcie

Mariusz Prasak

e-mail: m.prasak@ledziny.pl

tel. 513 350 320


 

zdjęcie

Jerzy Trojnar

e-mail: j.trojnar@ledziny.pl

telefon: 501 617 590

Radny nie wyraził zgody na udostępnienie wizerunku.

 

 


 

zdjęcie

Paweł Wanot

e-mail: p.wanot@ledziny.pl

telefon: 661 257 071


 

W poprzednich kadencjach, skład Rady Miasta przedstawiał się następująco:

 

Radni I kadencji (1991-1994)     Radni II kadencji (1994-1998)     Radni III kadencji (1998-2002)     Radni IV kadencji (2002-2006)
śp.Józef Biolik
Danuta Bortel
Sykstus Czech
Aleksander Dolina
śp. Jan Gruca
Piotr Hachuła
śp. Jerzy Janota
śp. Józef Kubista
Maria Kula
śp. Sylwester Łakota
Alojzy Młoczek
Barbara Musioł-Manecka
śp. Witold Pomietło
śp. Jan Raszka
śp. Wiesław Sadowski
śp. Stanisława Siwek
Herbert Strużyna
śp. Klemens Ścierski
śp. Zygfryd Ścierski
śp. Wilhelm Śmiłowski
śp. Władysław Trzciński
Anna Wójcik
  Andrzej Bortel
śp. Ryszard Chrobok
Mirosław Drzyzga
Piotr Gorzeń
śp.Józef Kostka
Andrzej Kostyra
Jerzy Kozłowski
Tadeusz Krenzel
śp.Józef Kubista
Rajmund Lipiński
śp.Sylwester Łakota
Teodor Mateja
śp. Jerzy Miśka
Henryka Moskwa
śp.Emil Piątek
Roman Piekorz
Krzysztof Pogoda
śp. Jan Raszka
Zdzisław Rudol
śp. Bogusław Szarzyński
Roman Szczepanek
Anna Wójcik
Stanisława Żak
Mariusz Żołna
  Maria Baran
śp.Józef Biolik
Wanda Ciepła-Łyżwińska
Sykstus Czech
Bożena Fijoł
Piotr Gorzeń
Bogdan Gwóźdź
Jerzy Kozłowski
Ilona Kula
śp. Jerzy Miśka
Barbara Musioł-Manecka
śp.Emil Piątek
Zdzisław Rudol
śp.Stefan Stachoń
śp.Józef Ścierski
śp.Zygfryd Ścierski
śp. Henryka Ślązak
Mariusz Trzciński
śp.Jerzy Uzdrzychowski
śp.Edmund Walentek
Anna Wójcik
Edward Żołna
Jerzy Żołna
Mariusz Żołna
  Bożena Fijoł
Bernard Głos
Piotr Gorzeń
śp. Jan Gruca
Bogdan Gwóźdź
Maria Krupa
Barbara Musioł-Manecka
Jan Podolski
Zdzisław Rudol
śp. Bogusław Szarzyński
śp. Zygfryd Ścierski
Mariusz Trzciński
Anna Wójcik
śp. Jerzy Zych
Jerzy Żołna

 

Radni V kadencji (2006-2010)

 

  

Radni VI kadencji (2010-2014)    

Radni VII kadencji

(2014-2018)

   

Radni VIII kadencji

(2018-2024)

śp. Otylia Bubiak                                   

Teresa  Ciepły                                      

Zofia Dudek

Kazimierz  Gut 

Piotr Gorzeń                             

Marek Korba

Ludwik Kubica 

Tomasz Noras

Alojzy  Palka                                                    
śp. Emil Piątek 

Marian Ptaszkowski

Zdzisław Rudol                                       

Krystyna Wróbel

Jerzy Żołna

Edward Żołna

 

Teresa Ciepły                                     

Eugeniusz Chrostek

Kazimierz Gut 

Anna Gajer

Janusz Gondzik

Błażej Musioł

Czesław Orzegowski

Krystyna Piątek

Halina Resiak

Jerzy Sklorz

Edward Urbańczyk

Anna Wójcik Ścierska

Krystyna Wróbel

Andrzej Zwoliński

Jerzy Żołna    

   

Elżbieta Ostrowska

Edward Urbańczyk

Zdzisław Rudol

Ewa Fojcik

Janusz Gondzik

śp. Hubert Handy

Karol Kolny

Tomasz Kostyra

Aleksander Koziol

Arkadiusz Kula

Tadeusz Kowalczyk

Tomasz Kwoka

Halina Sinder

Anna Wysocka

Robert Żmijewski

 


Bogusław Dzierżak

Maria Głos

śp. Hubert Handy

Tadeusz Ingram

Karol Kolny

Tomasz Kostyra

Łukasz Kuczek

Bogusław Noras

Elżbieta Ostrowska

Bogumiła Stolecka

Szymon Simonicz

Edward Urbańczyk

Paweł Wanot

Anna Wysocka

Sebastian Zimnal

 

 

Obsługę Rady Miasta prowadzi:

 

Wydział Organizacyjny i Kadr

Naczelnik Rafał Makosz
adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13 wew. 131, (32) 216 65 06
e-mail: biuro-rady@ledziny.pl,

 

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek 7.30 - 17.00

wtorek 7.30 - 15.30

środa 7.30 - 15.30

czwartek 7.30 - 15.30

piątek 7.30 - 14.00


 

Do właściwości Rady Miasta należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy:

 • uchwalanie statutu gminy,

 • ustalanie wynagrodzenia burmistrza miasta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 • powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza miasta - na wniosek burmistrza miasta,

 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tego tytułu,

 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • uchwalanie programów gospodarczych,

 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta,

  • emitowania obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,

  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,

  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miasta,

  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, fundacji oraz rozwiązywania i występowania z nich,

  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,

  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym,

 • określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 • podejmowanie uchwał w sprawach przejęcia zadań z zakresu:

  • administracji rządowej,

  • właściwości powiatu oraz,

  • właściwości województwa,

 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,

 • podejmowanie uchwał w sprawach:

  • herbu miasta Lędziny,

  • flag, emblematów, insygniów i innych symboli miasta Lędziny,

  • nazw ulic,

  • placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 • podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 • nadawanie honorowego obywatelstwa miasta Lędziny oraz tytułu zasłużonego dla miasta Lędziny wg zasad określonych przez Radę Miasta,

 • wyrażanie zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy, powołanie młodzieżowej rady gminy i nadanie jej statutu,

 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miasta.

Obowiązki radnych:

 • obowiązek aktywnego udziału w pracach rady i posiedzeniach komisji,

 • utrzymywanie więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami poprzez:

  • informowanie mieszkańców o sprawach gminy i konsultowaniu istotnych spraw ich dotyczących,

  • przyjmowanie wniosków, postulatów, skarg mieszkańców i przedkładanie ich organom gminy do rozpatrzenia.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov