• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Stypendia szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na podstawie art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Uchwały nr XLIX/412/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.01.2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lędziny, istnieje możliwość uzyskania przez uczniów tzw. stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

 Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1. Stypendium szkolne

2. Zasiłek szkolny

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł netto na osobę w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych,
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Lędziny

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż  10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótzy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Termin wypłaty stypendium uzależniony od daty wpływu środków z Urzędu Wojewódzkiego. 

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu  podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na  podstawie dokumentów (np. bilety miesięczne imienne) potwierdzających ich powstanie i wysokość.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
  • klęski żywiołowej
  • nagłej, długotrwałej choroby w rodzinie (szczególnie choroby ucznia)
  • innych, szczególnych okoliczności

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Lędziny
  • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Lędziny, Wydział Spraw Społecznych, ul. Lędzińska 55, I piętro, pokój nr 109, tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 114

e-mail: i.gwozdz@ledziny.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek od 7.30 do 17.00

od wtorku do czwartku od 7.30  do 15.30

piątek od 7.30 do 14.00

 

Wydatki kwalifikowane przy rozliczeniu przyznanego stypendium szkolnego:
 
1. Podręczniki szkolne, lektury szkolne.
2. Zeszyty.
3. Pomoce dydaktyczne (np.: słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, itp.).                  
4. Artykuły szkolne (np. piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina).
5. Tornister (plecak szkolny).
6. Strój na W-F (raz na semestr):

- spodenki sportowe,                                                                                                                     

- obuwie sportowe (halówki, trampki)

- podkoszulek sportowy.

7. Strój galowy wymagany przez szkołę, zwrot kosztów dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej środkami komunikacji zbiorowej.

8. Przybory do nauki zawodu.

9. Komputer (raty za komputer), tablet, oprogramowanie, części do komputera (dysk twardy, karta pamięci, karta graficzne, drukarka, monitor itp).

10.Tusze do drukarek, abonament internetowy, multimedialne programy edukacyjne.

11. Biurko, krzesło do biurka.

12. Sprzęt muzyczny, opłata za naukę gry na instrumencie.

13. Sprzęt sportowy w przypadku zawodniczego uprawiania danej dyscypliny sportu - poświadczenie ze szkoły lub klubu sportowego.

14. Basen (strój kąpielowy, klapki,).

15. Koszty zajęć dodatkowych (nauka języka obcego, kółko taneczne, recytatorskie itp.).

16. Ubezpieczenia grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków.

17. Wycieczka szkolna – na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę.

18. Sprzęt wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych – na podstawie zaświadczenia ze szkoły. 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov