• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XXXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

25 września 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713.) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 września 2020 r., o godz. 1515 w trybie stacjonarnym, w uzasadnionej sytuacji radnego  możliwość udziału online XXXVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.


  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.


  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2020 rok.


  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2020-2029.


  5. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2020 rok.


  7. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.                     

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov