• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XXXIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

10 listopada 2020

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713.) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 16 listopada 2020 r., o godz. 1530 w trybie stacjonarnym, w uzasadnionej sytuacji radnego  możliwość udziału online XXXIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.


 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LVIII/472/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dopłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o.


 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.


 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.


 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.


 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2020-2029.


 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2020-2029.


 9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


 10. Zakończenie.


Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

  Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov