• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XXV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

21 lutego 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 luty 2020 r., o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XXV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


 2. Przyjęcie porządku obrad.


 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta z dnia 30.01.2020 r.


 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdanie finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach pn. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach.


 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży zasiedlonych domków fińskich stanowiących własność gminy Lędziny.


 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach”.


 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny.


 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale XVIII/110/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny.


 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr I/6/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego.


 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale XXI/130/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale I/5/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Samorządności oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego.


 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lędziny.


 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


 14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


 15. Komunikaty i informacje.


 16. Zakończenie.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov