• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XXIII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

24 stycznia 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 stycznia 2020 r., o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XXIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


 2. Przyjęcie porządku obrad.


 3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miasta z dnia 28.11.2019 r.


 4. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miasta z dnia 19.12.2019 r.


 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


 6. Sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok


 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.


 8. Podjęcie uchwały w sprawieudzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu.


 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sosnowiec.


 10. Podjęcie uchwały w sprawieplanu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na 2020 rok.


 11. Podjęcie uchwały w sprawiezmiany uchwały VII/46/19 Rady Miasta Lędziny z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów na obszarze Gminy Lędziny od dnia 1 września 2019 r.


 12. Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny.


 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2020 – 2026.


 14. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu miasta Lędziny na 2020 rok.


 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lędziny.


 16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


 17. Komunikaty i informacje.


 18. Zakończenie.


 19. Interpelacje i zapytania radnych.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov