• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XLVIII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

19 marca 2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 marzec 2021 r., o godz. 14.00 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online.

XLVIII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2021".
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Lędziny.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 i zwrotu części tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lędziny Krystynę Wróbel.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2021-2029.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie budżetu Miasta Lędziny na 2021 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Komunikaty i informacje.
 15. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria GłosWspółpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov