• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XLIII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

22 czerwca 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.)zapraszam na dzień 29 czerwca 2017 r., o godz. 1600  w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na XLIII SESJĘ RADY MIASTA   LĘDZINY VII   KADENCJI

 

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
 6. Informacja Komisji Budżetu i Samorządności na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w Lędzinach oraz przygotowanie służb ratowniczych do wakacji 2017 pod względem bezpieczeństwa - przedstawienie wniosków stąd wynikających.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2016 rok:

a)                  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2016 rok;

b)                  przedstawienie opinii RIO do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

c)                  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2016 rok;

d)                 przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej;

e)                  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Lędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2016 rok;

f)                   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmian w budżecie miasta Lędziny na 2017 rok;

b)     zmian w budżecie miasta Lędziny na 2017 rok;

c)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2017-2025;

d)     udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach;

e)     wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47;

f)      wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony dwóch lat - kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47;

g)     wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy najmu lokali położonych w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Zakończenie.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov