• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XLI SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

20 listopada 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26listopada 2020 r., o godz. 14.00 w trybie stacjonarnym w Sali sesyjnej, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online XLI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


 2. Przyjęcie porządku obrad.


 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta z dnia 29.10.2020 r.


 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny,
  położonych w Lędzinach w rejonie ul. Strzyżówka.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.


 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok.


 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lędziny do roku 2030.


 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.


 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.


 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2021.


 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2021 r. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych znajdującej się w Lędzinach przy ul. Pokoju 29.


 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy Miasta Lędziny.


 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny Krystynę Wróbel.


 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny Krystynę Wróbel.


 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny Krystynę Wróbel.


 17. Interpelacje i zapytania radnych.


 18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


 19. Komunikaty i informacje.


 20. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.                    

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov