• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XCVII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

20 stycznia 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) zwołuję na dzień 26 stycznia 2022 r., o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XCVII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z XCIV Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 15.12.2022 r.


4. Przyjęcie protokołu z XCV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 29.12.2022 r.


5. Przyjęcie protokołu z XCVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 10.01.2023 r.


6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


7. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Samorządności za 2022 rok.


8. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Miejskiej na 2022 rok.


9. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2022 r.


10. Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok.


11. Sprawozdanie z prac Rady Miasta Lędziny za 2022 rok.


12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok.


13. Zajęcie stanowiska w sprawie naboru wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład.


14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023.


15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.


16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Gminie Sosnowiec na rok 2023.


17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działek o nr 600/43 o pow. 0,1118 ha i 601/43 o pow. 0,0213 ha, położonej w rej. ul. Ułańskiej w Lędzinach.


18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony dwóch lat - kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lędziny.


19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lędziny.


20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XCIII/441/22 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.


21. Interpelacje i zapytania radnych.


22. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


23. Komunikaty i informacje.


24. Zakończenie.


Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

 


Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov