• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Urząd Miasta zaprasza na sesję Rady Miasta

22 kwietnia 2016

Urząd Miasta zaprasza na sesję Rady Miasta, która odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku o godz. 16.00, w sali 011. 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446) zapraszam na dzień 28 kwietnia 2016 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011) na

 

XXVII  SESJĘ  RADY  MIASTA  LĘDZINY  VII  KADENCJI

 

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkową służbę patrolową oraz na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu;

b)   określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzenia;

c)    poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii;

d)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej za 2015 rok;

e)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna za 2015 rok;

f)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2015 rok;

g)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2015;

h)   przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”;

i)     pomocy finansowej dla Gminy Chełm Śląski;

j)     wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony dwóch lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny;

k)   wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny;

l)     rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny;

ł)   rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny;

 

  1. Komunikaty i informacje.
  2. Zakończenie.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov