• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Stypendia w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus - I edycja. Termin naboru wniosków wydłużony do 10 stycznia 2024 r.

4 stycznia 2024

Do 10 stycznia 2024 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestyujemy w talenty Plus - I edycja. Stypendium w wysokości 7 000 zł zostanie przyznane na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

 

Więcej informacji na stronie - LINK

Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, budżetu państwa oraz budżetu województwa śląskiego.

Uczniowie/uczennice spełniający/ce kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu „Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus – I edycja”, mogą składać wnioski (wraz z niezbędnymi załącznikami) wyłącznie przez elektroniczną platformę ePUAP. Wnioski powinny zostać przygotowane za pomocą Aplikacji służącej do generowania Wniosków o przyznanie stypendium.

 

UWAGA! Aplikacja służy jedynie do przygotowania i wygenerowania wniosku. Niezbędne jest złożenie wygenerowanego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami poprzez skrzynkę podawczą ePUAP: /UMWSL/skrytka.

 

Nie czekaj - aplikuj!

 


 

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby móc uzyskać stypendium to:

1) pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej na terenie województwa śląskiego,

2) dochód w rodzinie ucznia w przeliczeniu na jednego członka rodziny, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, nie przekroczył kwoty 2 359,00 zł lub 2 674,00 zł (w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności),

3) uzyskanie średniej arytmetycznej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie:

a) klasa 1 – średnia na poziomie minimum „5,00”,

b) klasy 2-4 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego oraz szkół artystycznych– średnia na poziomie minimum „4,75”,

c) klasy 2-5 w przypadku uczniów szkół zawodowych– średnia na poziomie minimum „4,75” lub uzyskanie tytułu laureata/finalisty olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

Każdy uczeń/uczennica będzie mógł starać się o przyznanie punktów dodatkowych za uzyskanie tytułu laureata/finalisty konkursu/olimpiady/turnieju lub na podstawie statusu ucznia/uczennicy z niepełnosprawnościami.

Ważne: Datą złożenia Wniosku w formie elektronicznej jest data wpływu Wniosku na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMWSL/skrytka. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

Jak - krok po kroku - złożyć wniosek:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem przyznawania stypendiów w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty Plus – I edycja. Znajdziesz tam obowiązkowe kryteria, które każdy uczeń/uczennica musi spełnić. Link do Regulaminu znajdziesz TUTAJ
  2. Wypełnij i wygeneruj elektroniczny wniosek w aplikacji. Przygotowanie wniosku jest możliwe wyłącznie za pomocą aplikacji udostępnionej na stronie internetowej projektu. Wygenerowanie wniosku w formacie PDF będzie możliwe po rejestracji w aplikacji oraz wypełnieniu wszystkich pól. Link do aplikacji znajdziesz TUTAJ
  3. Przygotuj świadectwo szkolne wydane na zakończenie roku szkolnego 2022/2023 i dokumenty związane z dochodem rodziny. Wykaz dokumentów niezbędnych do aplikowania zamieściliśmy w § 4 Regulaminu.
  4. Przygotuj – jeżeli Cię to dotyczy – dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych np. zaświadczenie z konkursu/olimpiady/turnieju lub orzeczenie o niepełnosprawności.
  5. Zaloguj się na platformie elektronicznej ePUAP.
  6. Wygenerowany wniosek w formacie PDF wraz z załącznikami podpisz za pomocą podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Jeśli nie jesteś pełnoletni/pełnoletnia, wniosek podpisuje Twój rodzic lub opiekun prawny.
  7. Podpisane dokumenty wyślij na skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego ePUAP: /UMWSL/skrytka
  8. Czekaj na ogłoszenie wyników naboru, które zostaną podane na stronie internetowej projektu.

 

Ważne informacje:

- Datą złożenia wniosku w formie elektronicznej jest data jego wpływu na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UMWSL/skrytka.

- Wnioski złożone w jakiejkolwiek innej formie, niż przy wykorzystaniu platformy elektronicznej ePUAP, jak również te dostarczone przed terminem lub po terminie zostaną ocenione negatywnie.

- Stypendia zostaną przyznane uczniom/uczennicom z najwyższą liczbą punktów. W roku szkolnym 2023/2024 planowane jest przyznanie stypendiów dla 1 000 uczniów!

- Stypendysta/Stypendystka jest zobowiązany/a do zrealizowania Planu Rozwoju Ucznia/Uczennicy, w roku szkolnym, na który przyznawane będzie stypendium. Plan Rozwoju Ucznia/Uczennicy będziesz zobowiązany złożyć po ogłoszeniu listy rankingowej przyznanych stypendiów.

Wnioskodawcy mają obowiązek zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, w tym w szczególności z Regulaminem przyznawania stypendium oraz Regulaminem użytkownika aplikacji.

 

Zachęcamy do udziału w naborze!

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov