• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Studium zatwierdzone przez Wojewodę - zgodne z prawem

25 sierpnia 2023

Szanowni mieszkańcy pragnę poinformować, że w dniu 26 czerwca 2023 r. Rada Miasta Lędziny podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny tj. dokumentu określającego politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Studium obowiązuje z dniem podjęcia uchwały tj. od 26 czerwca 2023 r.

Nadzór w zakresie stanowienia aktów planistycznych prowadzi Wojewoda Śląski, który stwierdził zgodność z przepisami prawa uchwały wraz załącznikami oraz dokumentacji prac planistycznych.

 

Z treścią zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny oraz prognozą oddziaływania na środowisko można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny (43 – 143 Lędziny, ul. Lędzińska 55) w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej miasta Lędziny, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne”: https://bip.umledziny.finn.pl/ogloszenia-i-komunikaty

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov