• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Sprzedaż działki ul. Miła

23 stycznia 2020

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, arkusz mapy 1 przy ul. Miłej, oznaczonej jako działka numer 2980/9 o powierzchni 0,0454 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 376, symbol użytku: RVI.

 

 

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00071796/4 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy I-SP, III oraz IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

 

 

Nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Smardzowice, arkusz mapy 1, w obszarze podwyższonej aktywności inwestycyjnej. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nieco dalej warsztat, targowisko miejskie, budynek handlowo-usługowy. Lokalizacja i otoczenie nieruchomości są dobre. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, przylega do działek zabudowanych parkingiem z kostki brukowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Miłej o nawierzchni asfaltowej, poprzez wydzieloną z działki 2883/9 na poszerzenie pasa drogowego ulicy Miłej działkę 2979/9. Warunki dojazdu są dobre. Teren z nieznacznym spadkiem (działka znajduje się poniżej poziomu drogi), o kształcie lekko nieforemnego, wydłużonego wielokąta. Nieruchomość ma dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego (sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna).

 

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.) przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowo-usługowe.

 

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 48 000,00 zł

   (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawieart. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 4 800,00 zł

   (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100).  

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 28 lutego 2020 r. o godz. 11.30

               w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.               

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościamii Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędzinywww.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov