• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Sprzedaż działki

17 stycznia 2020

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

 Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer3353/291 o powierzchni 0,1184 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku: PsVI.

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00019070/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych (prawo służebności gruntowej) i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. W Dziale III księgi wieczystej wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wobec nabycia przez zasiedzenie działki nr 3426/77 o pow. 231 m2powstałej z podziału działki o numerze 3260/77 oraz działki nr 3424/82 o pow. 231 m2powstałej z podziału działki o numerze 3262/82. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy Działu I-SP oraz III ww. księgi zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

 

Nieruchomość przeznaczona do zbycia zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Miasta Lędziny, w obrębie Hołdunów przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej). Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, niezabudowana, nieogrodzona, posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego – sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa - przebiegającego w ul. Grunwaldzkiej. Teren działki płaski. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości znajduje się nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Bezpośrednie otoczenie działki jest dobre. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ulicy Grunwaldzkiej, poprzez działkę numer 3348/291 stanowiącą własność Gminy Lędziny (droga gruntowa). Warunki dojazdu są przeciętne. Narożem działki przebiega podziemna sieć wodociągowa, co nie powoduje utrudnień w jej zagospodarowaniu.

 

Przedmiotowa nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XV/113/07 z dnia 27 września 2007 r., zgodnie z którym położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej.

 

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 105 000,00 zł

   (słownie: sto pięć tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki 23%.

 

Wadium ustalone zostało na kwotę: 10 500,00 zł

   (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100).  

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 21 lutego 2020 r. o godz. 12.30

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościamii Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędzinywww.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov