• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta Lędziny "Pod Klimontem"

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta Lędziny "Pod Klimontem"

Ul. Partyzantów 31

43-140 Lędziny

Tel.: 601 664 616

 
 

Głównymi celami Stowarzyszenia Mieszkańców Miasta Lędziny "Pod Klimontem" są:
- budowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego;
- propagowanie samorządności;
- ułatwianie mieszkańcom Lędzin kontaktów z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi;
- rozwijanie samorządności społecznej;
- dążenie do wprowadzenia w gminie Lędziny budżetu partycypacyjnego;
- promowanie kreatywnych postaw w środowisku lokalnym oraz jego integracja i rozwój z uwzględnieniem specyfiki, historii i tradycji Lędzin;
- ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji;
- wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości w mieście i powiecie;
- organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
- tworzenie, promocja i realizowanie projektów i programów w zakresie obejmujących statut;
- promowanie kultury i tradycji miasta Lędziny, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i Śląska;
- zwiększanie świadomości ekologicznej;
- promowanie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
- pomaganie osobom niepełnosprawnym oraz pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

 


Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
- działalność wydawniczą;
- organizację imprez, spotkań i koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia;
- działalność szkoleniową i edukacyjną mającą na celu wdrażanie programów i projektów stowarzyszenia;
- współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;
- prowadzenie działalności charytatywnej;
- animację kultury, szczególnie w ramach społeczności lokalnej;
- działania na rzecz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych;
- działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
- czynny udział w konsultacjach społecznych, w obradach komisji i sesjach Rady Miasta Lędziny;
- działania na rzecz integracji społecznej i budowania kapitału społecznego;
- inne działania służące rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov