• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LXXXIV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

22 sierpnia 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 sierpnia 2022 r., o godz. 1430 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online LXXXIV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z LXXXI Sesji Rady Miasta z 30.06.2022 r.


4. Przyjęcie protokołu z LXXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z 04.07.2022 r.


5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


6. Informacja Komisji Budżetu i Samorządności na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego, zdefiniowanie potrzeb i zagrożeń, sformułowanie wniosków.


7. Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wybudowania stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie komunalnym.


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały LXV/506/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Lędzinach.


9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Lędzinach przy ul. Traugutta.


10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony dziesięciu lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, zlokalizowanych w rejonie ulic Żeromskiego i Gajowej.


11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych działek nr 2626/157 o pow. 0,6404 ha, nr 2549/157 o pow. 0,1100 ha, nr 2625/157 o pow. 0,0253 ha, położonych przy ul. Hołdunowskiej w Lędzinach.


12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działek nr 431/75 o pow. 0,0211 ha, nr 436/76 o pow. 0,0266 ha, nr 1127/73 o pow. 0,0118 ha i nr 1129/74 o pow. 0,0369 ha, położonej w rej. ul. Gwarków w Lędzinach.


13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.


14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2022 rok.


15. Interpelacje i zapytania radnych.


16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


17. Komunikaty i informacje.


18. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny

Maria Głos

 

 

 
Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm..) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov