• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LXVII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

22 października 2021

Na dzień 28 października 2021 r., o godz. 1430 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online przewodnicząca Rady Miasta Lędziny zwołała LXVII sesję Rady Miasta Lędziny VIII kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.1372) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 października 2021 r., o godz. 14.30w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online.

 

LXVII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 26.08.2021 r.
 4. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 06.09.2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 13.09.2021 r.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Lędziny na temat analizy oświadczeń majątkowych za 2020 rok złożonych przez radnych Rady Miasta Lędziny.
 9. Informacja Burmistrza Miasta o analizie oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działek o nr 230/6 o pow. 0,4010 ha i 231/6 o pow. 0,0397 ha, położonej w rej. ul. Wygody w Lędzinach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działki nr 2903/99 o pow.0,0457 ha i 2905/99 o pow.0,0061 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. Hołdunowskiej 11 w Lędzinach
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/134/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Lędziny.
 17. Podjęcie uchwaływ sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2021-2029.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2021 rok.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Komunikaty i informacje.
 22. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

 Maria Głos

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.1372) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.                    

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov