• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

8 października 2021

Na dzień 12 październik 2021 r., o godz. 1445 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online przewodnicząca Rady Miasta Lędziny zwołała LXVI sesję Rady Miasta Lędziny VIII kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.1372) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 12 październik 2021 r., o godz. 1445 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej (011) Urzędu Miasta Lędziny, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online

 

 

LXVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lędziny Krystynę Wróbel.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale LI/361/09 Rady Miasta Lędziny z dnia 29.10.2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

  5. Zakończenie.

 

 

 

 

 

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

 

 

 

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz.1372) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov