• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Kształcenie ustawiczne w PZS w Lędzinach drogą do sukcesu zawodowego

17 kwietnia 2018

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza mieszkańców terenów rewitalizowanych miasta Lędziny na szkolenia językowe i komputerowe.

Uczestnicy projektu: mieszkańcy terenów rewitalizowanych gminy Lędziny, osoby pracujące w wieku powyżej 25 roku życia należące do jednej z grup:
- osoby po 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
- osoby o niskich kwalifikacjach;
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby mieszkające na terenach wiejskich

Udział w projekcie:

Projekt wynika z programu rewitalizacji Miasta Lędziny i ma na celu zdobycie i poprawę kompetencji w zakresie ICT i/lub znajomości języków obcych 80 pracujących osób dorosłych z TRGL   w woj. śląskim w zakresie znajomości języków obcych (angielski, niemiecki, francuski) – zakończonych uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TGLS i/lub w zakresie kompetencji cyfrowych ICT (zgodnie ze standardem DIGCOMP - zakończonym uzyskaniem certyfikatu zewnętrznego ECDL).

Projekt realizowany w okresie 01.02.2018 – 31.01.2020r., zakłada objęcie szkoleniami 100 pracujących dorosłych osób z gm. Lędziny (w tym co najmniej: 45 kobiet w tym powracających   na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, 40 osób o niskich kwalifikacjach, 24 osób w wieku 50+ oraz osoby niepełnosprawne i osoby zamieszkałe na terenach wiejskich), uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach.

Projekt zapewnia niemal 800 miejsc szkoleniowych na różnych kierunkach i poziomach zaawansowania, materiały szkoleniowe, certyfikowane egzaminy zewnętrzne i wewnętrzne. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest zdobycie i poprawa kompetencji w zakresie ICT i/lub znajomości języków obcych 80 pracujących dorosłych os. (80% spośród ogólnej liczby 100 Uczestników/Uczestniczek Projektu) z terenu rewital. gm. Lędziny (TRGL) w okresie 02.2018-12.2019; w tym min:
-36 kobiet w tym powracających na rynek pracy,
-24 os. o niskich kwalifikacjach,
-15 os. 50+,
a także os. z niepełnosprawnością i z terenów wiejskich

Planowane efekty:
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez udział w szkoleniach: 45K w tym powracających na rynek pracy, 40 os. o niskich kwalifikacjach, 24 os. 50+, a także os. niepełnosprawne i z terenów wiejskich - 100% uczestników projektu. 60% ONK i 50+ oraz 75% ogółu UP uzyska kompetencje potwierdzone zewnętrznym certyfikatem, a 5% ogółu, tj. 5UP wewnętrznym egzaminem.

Wartość projektu: 787 173,24 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 669 097,25 PLN

Informacje i zapisy:

Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach
ul. Pokoju 4, 43-104 Lędziny
tel.: 32 216 73 22, 32 216 62 41
e-mail: sekretariat_pzs@op.pl

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov