• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Kłamstwa, które łatwo zweryfikować

25 stycznia 2023

Opracowany przez Skarbnika i Burmistrza Miasta projekt budżetu Lędzin na rok 2023 w połowie listopada 2022 r. trafił do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Otrzymał on opinię pozytywną, bez uwag i zastrzeżeń. Skąd więc dywagacje zawarte w mediach kojarzonych z radnym powiatowym Markiem Spyrą? Czy sugerowanie ustanowienia nadzoru komisarycznego w Lędzinach to gra polityczna, czy wyraz kompletnego oderwania od rzeczywistości? Przecież to wszystko łatwo jest zweryfikować.

Prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 2 postępują bardzo szybko. To największa tegoroczna inwestycja w Lędzinach. Koszt robót budowlanych wynosi 12,5 mln zł.

 


 

Jak stwierdzili eksperci RIO, projekt budżetu Lędzin na rok 2023 zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne i oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych z jednej strony i zapewniające finansowanie kontynuowanych przedsięwzięć z drugiej.

 

Na 2023 rok założono dochody i przychody Lędzin w wysokości 90,3 mln zł oraz wydatki i rozchody w takiej samej wysokości. Budżet Lędzin się bilansuje i nie ma potrzeby zaciągania kredytów. 20,1 mln zł jest przeznaczone na zadania majątkowe, czyli szeroko rozumiane inwestycje, a 2,5 mln zł posłuży do dalszego zmniejszenia zadłużenia gminy.

 

Warto podkreślić, że z kwoty 20,1 mln zł, która obejmuje wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, aż 15,4 mln zł pochodzi z pozyskanych środków zewnętrznych – z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz ze środków Unii Europejskiej.

 

To kolejny już rok, w którym spadnie zadłużenie Lędzin. Planowana na dzień 1.01.2023 r. kwota długu w wysokości 13,03 mln zł zostanie w roku 2023 zmniejszona do wysokości 10,50 mln. Ponadto gmina w roku 2023 nie planuje zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Warto przypomnieć, że w roku 2014, gdy Krystyna Wróbel obejmowała funkcję burmistrza Lędzin, zadłużenie gminy kształtowało się na poziomie 20,4 mln zł. Racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez ostatnie 8 lat, pozwoliło na zmniejszenie zadłużenia gminy o prawie 50%.

 

Bardzo ważne, z punktu widzenia stabilizacji finansów gminy, było także zakończenie w lipcu 2021 r. długoletniego sporu między Gminą Lędziny, a podmiotem górniczym. Spór ten dotyczył lat 2005-2011 kiedy to podmiot górniczy wpłacił do gminnej kasy zbyt duży podatek od „wyrobisk górniczych”. W latach 2014 – 2018 Lędziny zwróciły górnictwu około 10 mln zł, bez zaciągania na ten cel obligacji i kredytów. Ugoda zawarta pomiędzy Gminą Lędziny, a Spółką Restrukturyzacji Kopalń przyniesie miastu oszczędności o łącznej wartości ok. 6 mln zł.

 

Po dogłębnej analizie przesłanych materiałów eksperci z RIO stwierdzili, że budżet Lędzin na rok 2023 został opracowany zgodnie z Ustawą o finansach publicznych. Ta instytucja kontrolna w swojej uchwale z dnia 5 grudnia 2022r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lędziny projekcie uchwały budżetowej na 2023 r. RIO nie miało do tego projektu zastrzeżeń. Takie są fakty.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov