• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Informacja w sprawie rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2024/2025

3 kwietnia 2024

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025, rozpocznie się 3 kwietnia 2024 r. i potrwa do 12 kwietnia 2024 r. Jest to ostateczny termin na złożenie wniosku. Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie elektronicznie na stronie internetowej:

 

https://uzupelniajaca-przedszkola-ledziny.nabory.pl/

 

3 kwietnia 2024 r. w systemie elektronicznym zostanie udostępniony wykaz placówek posiadających miejsca wolne.

 

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane placówki według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

 

Rodzice/prawni opiekunowie:

  •  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
  •  wypełniony i podpisany wniosek przesyłają elektronicznie do przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru,
  •  podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
  •  do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,
  •  oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający    oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov