• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Informacja o zwołaniu XV Sesji Rady Miasta Lędziny VII kadencji

26 sierpnia 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) odbędzie się XV Sesja Rady Miasta Lędziny VII kadencji.

 

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Prezentacja multimedialna ws. utworzenia jednostki budżetowej Miejskiego Żłobka.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejskiego Żłobka.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Miejski Żłobek.

 5. Przyjęcie protokołu z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 19 czerwca 2015 roku.

 6. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 25 czerwca 2015 roku.

 7. Przyjęcie protokołu z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 14 lipca 2015 roku.

 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów

 10. Informacja Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na temat przygotowania lędzińskich szkół do nowego roku szkolnego, zdefiniowanie potrzeb i zagrożeń, sformułowanie wniosków.

 11. Interpelacje i zapytania radnych.

 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 13. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a)zmian w budżecie na 2015 rok;                                                                                          

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025;

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego;

d) zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach;

e) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Lędziny, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego;

f)zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie miasta Lędziny;

g)zmiany Uchwały XXXIV/258/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny;

h)zmiany Uchwały nr XXXIV/257/13 Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

i)wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o., nieruchomości położonych w Lędzinach, niezbędnych do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki Ściekowej w Gminie Lędziny";

j)wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Partner" sp. z o.o., nieruchomości położonych w Lędzinach, niezbędnych do realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki Ściekowej w Gminie Lędziny";

k)wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy w przedmiocie najmu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej;

l)wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 70A;

ł)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy w przedmiocie najmu – na czas oznaczony trzech lat, budynku stanowiącego własność Gminy Lędziny położonego przy ul. Hołdunowskiej 70A z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe;

m)zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;

n) zlecenia przeprowadzenia kontroli doraźnej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta poza planem kontroli uchwalonym na 2015 rok;

14.Informacje.

15. Zakończenie.

 

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov