• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

21 października 2020

Burmistrz Miasta Lędziny pragnie poinformować, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U.2020, poz.174 z późniejszymi zmianami).

Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 tej ustawy Burmistrz Miasta Lędziny właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej:


a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

W celu uzyskania potwierdzenia należy złożyć do Urzędu Miasta Lędziny (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego) – wniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy. Do wniosku należy dołączyć oryginał podpisanej umowy dzierżawy.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.ledziny.pl lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca (na parterze budynku Urzędu Miasta Lędziny, obok kasy) – wejście do urzędu od strony bankomatu.

Burmistrz potwierdza zawarcie umowy w terminie 7 dni.

Potwierdzenie jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia                  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2020, poz. 1546).

 

 

UWAGA

 

Na podstawie ww. przepisów Burmistrz dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. W niektórych przypadkach umowa dzierżawy może wymagać potwierdzenia przez organy wykonawcze kilku gmin, stosownie do ich właściwości.

 

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov