• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

III SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

14 grudnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018, poz. 994 z późn. zm.) zapraszam na dzień 20 grudnia 2018r., o godz.1500 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) na: III SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z:

- I Sesji Rady Miasta z dnia 22.11.2018r.

- II Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 29.11.2018r.,

  1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lędziny, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;

b)     nadania nazwy skweru położonego w Lędzinach u zbiegu ulic Hołdunowskiej, Ruberga i 25 - lecia, pomiędzy budynkiem siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, a kościołem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie „Skwerem Johanna i Friedricha Schleiermacherów”;

c)      ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

d)     określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiana w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

e)      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;

f)      ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności z pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;

g)     zmiany uchwały Nr LXII/431/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach;

h)     zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

i)       zmian w budżecie miasta Lędziny na 2018 rok;

j)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2018-2025;

  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  3. Komunikaty i informacje.
  4. Zakończenie.

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov