• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

III SESJA RADY MIASTA LĘDZINY IX KADENCJI

21 maja 2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz.609.) zwołuję na dzień 27 maja 2024 r., o godz. 15.00 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011 III SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY IX KADENCJI

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2023 rok.


5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2024 r. Szkoły Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Lędzinach.


6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. inach.


7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 roku z dotychczasowym najemną, której jest ta sama nieruchomości.


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2024-2034.


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2024 rok.


10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Lędziny.


11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.


12. Interpelacje i zapytania radnych.


13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


14. Komunikaty i informacje.


15. Zakończenie.

 


Przewodniczący Rady Miasta Lędziny

Edward Urbańczyk

 

 

Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz.609) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov