• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
(PONE) - PODSUMOWANIE.

 

W 2018 roku zrealizowano wymianą 150 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Ponadto do sieci ciepłowniczej podłączonych zostało także 5 budynków na Koloni Piast. W  2019 roku zrealizowano wymianę  200 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. W 2020 roku zakończono wymianę  200 źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.

Całość wymiany w 2018 roku 150 kotłów wyniosła 2 086 781,32 zł z czego: 947 088,62 zł – to środki inwestora (mieszkańców) 239 746,02 – to środki własne gminy Lędziny 449 968,01 – to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) (pożyczka zaciągnięta przez gminę Lędziny) 299 978,67 – to środki WFOŚiGW (bezzwrotna dotacja) 150 000,00 – to środki Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego. W pięciu budynkach oś. Kolonia Piast podłączonych do sieci ciepłowniczej dofinansowano 14 instalacji w lokalach mieszkalnych na kwotę 51 875 zł. Cała kwota, to środki własne gminy Lędziny.

 

W roku 2019 wymiana 200 kotłów wyniosła 2 808 558,10 zł z czego : 1 355 058,10 – to środki inwestora (mieszkańców) 103 500 zl – to środki własne gminy Lędziny 800 000 zł – to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) (pożyczka zaciągnięta przez gminę Lędziny) 400 000 zł  – to środki WFOŚiGW (bezzwrotna dotacja) 150 000,00 – to środki Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego.

 

 

W roku 2020 wymiana 200 kotłów wyniosła 2 860 464,49 zł z czego : 1 373 464,49 – to środki inwestora (mieszkańców) 287 000 zł – to środki własne gminy Lędziny 800 000 zł – to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) (pożyczka zaciągnięta przez gminę Lędziny) 400 000 zł  – to środki WFOŚiGW (bezzwrotna dotacja).

 

Dofinansowanie można było uzyskać na wymianę kotła węglowego użytkowanego w budynku powyżej 5 lat.

 

Dla budynków jednorodzinnych:


• Dofinansowanie do nowego kotła węglowego klasy 5 z załadunkiem automatycznym wynosi 70% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 000 zł.


• Dofinansowanie do nowych kotłów gazowych, na biomasę, węzeł cieplny, LPG – gaz płynny, energię elektryczną, pompę ciepła wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 8 000 zł.

 

 

Dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:


• Dofinansowanie do instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej podłączonej do węzła ciepłowniczego wynosi 80% kosztu kwalifikowanego wyliczanego jako iloczyn kwoty 100 zł na 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, ale nie więcej niż 4 000 zł na lokal.

 

 

Wnioski na wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych nie są już przyjmowane ze względu na zakończenie  projektu w roku 2020.


 

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW PONE

Wyniki weryfikacji wniosków.
„Program Ograniczenia Niskiej Emisji 2018 - 2020” (PONE)

 

 

ETAP I na lata 2018 – 2019 - wymiana 300 kotłów

 

 

            Informujemy, iż w wyniku ponownej weryfikacji wniosków, po uzupełnieniu braków przez mieszkańców, komisja ds. realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 22.06.2018 r. nr 0050.806.2018 dokonała kwalifikacji wnioskodawców wraz z podziałem terminu realizacji wymiany kotła, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców na lata 2018 – 2020.

 

 

            Do dnia 03.08.2018 r. wpłynęło do siedziby Urzędu Miasta Lędziny 636 wniosków. Zgodnie z kryteriami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) przyjętymi uchwałą nr LVIII/470/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018 – 2020 w pierwszej kolejności do wymiany zostały zakwalifikowane najbardziej szkodliwe dla środowiska oraz ludzkiego zdrowia i życia, piece węglowe typu zasypowego, których zgłoszono 287 sztuk. Pozostałe 13 wymienianych kotłów to najstarsze kotły retortowe, których właściciele zdecydowali się na ich wymianę na kotły gazowe.

 

           
            Z uwagi na zbliżający się okres grzewczy, mieszkańcy którzy otrzymali pisemną informację o zakwalifikowaniu na rok 2018 oraz zdecydowali o wymianie kotła w okresie grzewczym powinni, niezwłocznie podjąć działania w celu wyboru wykonawcy prac oraz kotła c.o. W tym celu należy rozpocząć ustalenia z firmami instalacyjnymi odnośnie terminów wykonania prac w 2018 roku.

 

 

            Przed rozpoczęciem prac zostaną przeprowadzone przez Operatora oględziny kotłowni w celu weryfikacji podanych w wniosku danych. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie istotnych informacji mających wpływ na kwalifikację, Wnioskodawca zostanie wykluczony z Programu bez możliwości udzielenia dotacji.

 

 

            Zgodnie z regulaminem Programu i złożonym oświadczeniem w wniosku, warunkiem udzielenia dotacji jest brak zaległości finansowych wobec gminy Lędziny z tytułu podatków i opłat m. in. opłaty za odpady komunalne, na dzień podpisania umowy dotacji.

 

 

            Ponadto na dzień podpisania umowy dotacji, zgodnie ze złożonym oświadczeniem we wniosku, nieruchomość musi posiadać uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową, poprzez podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku takiej możliwości technicznej lub posiadać zgłoszoną do Burmistrza Miasta Lędziny przydomową oczyszczalnię ścieków lub posiadać bezodpływowy zbiornik (szambo) wraz dokumentami potwierdzającymi jego wywóz.

 

 

Umowy dotacji z mieszkańcami podpisywane będą po pozytywnej weryfikacji przez Operatora Programu oraz decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o udzieleniu pożyczki gminie Lędziny.


 

WYKONAWCY PONE

Zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, wyboru kotła zgodnego z zasadami programu oraz wyboru Wykonawcy dokonuje mieszkaniec. Jednakże w trosce o jakość wykonanych prac oraz zgodnie z regulaminem Programu wybrana przez mieszkańca firma wykonawcza musi zarejestrować swój udział w Programie u Operatora, celem wpisania na listę Instalatorów.  

       

Zgodnie z zasadami Programu Warunkiem wpisania firmy na listę instalatorów jest przedłożenie przez firmę wykonawczą u Operatora Programu następujących dokumentów:

 

  1. Dokument stwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej zawierający NIP, REGON oraz informację teleadresową. (adres oraz kontaktowy numer telefonu).
  2. Dokumenty potwierdzające, iż wykonawca jest płatnikiem VAT oraz nie zalega ze składkami ZUS oraz podatkami w Urzędzie Skarbowym. (nie starsze niż 3 miesiące)
  3. Oświadczenie o znajomości zasad montażu danego typu kotła oraz jego obsługi z uwzględnieniem wszystkich wariantów stosowanej w nim automatyki - upoważnienie lub autoryzacja (producenta lub importera) do montażu danego typu kotłów. Wzór oświadczenia . Wzór oświadczenia – nr 1
  4. Oświadczenie o udzieleniu min. 2 letniej bezpłatnej gwarancji na pracę całej kotłowni, w tym 5 letniej gwarancji na kocioł. Wzór oświadczenia – nr 2
  5. Oświadczenie firmy o posiadaniu potencjału osobowego oraz sprzętu niezbędnego do sprawnej oraz terminowej realizacji prac. Wzór oświadczenia - nr 3

 


 

OPERATOR PROGRAMU - EKOREC sp. z o.o.,

 

Punkt Obsługi Klienta
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji miasta Lędziny

 

ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny

 

CZYNNY:

wtorek w godzinach od 9.00 – do 15.00
środa  w godzinach od 9.00 – do 15.00
czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

 

tel. 32 326 79 90

 

tel. kom. 694 425 327

 

mail: ekorec.pone@onet.pl


 

LISTA WYKONAWCÓW PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 2018-2020

 

 

1. Instalatorstwo Sanitarne, Gazowe, Wod-Kan Urbańczyk Janusz

ul. Lędzińska 187, 43-140 Lędziny tel. 607 451 003

 

 

2. JANOSZ GRZEGORZ FIRMA JANOSZ

ul. Bażantów 16, 43-215 Studzienice, tel. 608 469 092

 

 

3. Zbigniew Płonka KOTŁY PŁONKA

ul. Przecznica 19, 32-608 Osiek, tel. 33 845 86 12

 

 

4. P.P.H.U. Barbara Podolska

ul. Dzikowa 18, 43-144 Lędziny, tel. 510 249 637, tel. 510 249 638

 

 

5. Technika Grzewcza Serwis Kotłów i Palników Duży Sławomir

ul. Lędzińska 110, 43-140 Lędziny, tel. 734 179 412

 

 

6. DREKO Leszek Kuczowicz

ul. Przodowników 43 43-143 Lędziny, tel. 504 999 451

 

 

7. Instalatorstwo Sanitarce C.O. i GAZ Józef Jeziorski

ul. Waryńskiego 90, 43-413 Lędziny, tel. 32 326 71 60

ul. Drzymały 30, 41-407 Imielin, tel. 32 225 61 42

 

 

8. Zakład Kotlarsko-Ślusarski Tomasz Wojciechowski

ul. Dębniki 13, 41-260 Sławków, tel. 32 293 11 20; tel. 32 260 91 84

Wykonawca w Gminie Lędziny

Krzysztof Pieczka, ul. Zamoście 25, 43-140 Lędziny, tel. 501 424 785

 

 

9. Smołkainstal Smołka Marcin

ul. Fredry 6F, 43-143 Lędziny, tel. 32 326 75 82; tel. 514 876 060

 

 

10. P.H.U. Sylwester Podolski

ul. Goławiecka 98, 43-144 Lędziny, tel. 601 502 625

ul. Działkowców 13, 43-143 Lędziny, tel. 601 502 625

 

 

11. P.H.U. Ja-Pi s.c. Dariusz Piecha, Grzegorz Janosz

ul. Karłowicza 2, 43-140 Lędziny, tel. 508 116 007, tel. 508 348 456

 

 

12. NIKO Janusz Nagi Instalacje C.O.

ul. Goławiecka 71, 43-144 Lędziny, numer telefonu: 504 861 200

 

 

 13. Zakład Usługowo – Handlowy „ELREM” Henryk Kamieński

ul. Rędzinna 8, 43-150 Bieruń, tel. 32 216 15 21, tel. 606 356 276

 

 

14. WiM INSTAL Witold Urbańczyk, Mateusz Wiśniowski

ul. Wiosenna 27, 43-140 Lędziny, tel. 505 910 869, tel. 607 100 295 

 

 

15. Zakład Instalacyjny Zbigniew Czop

ul. Wałowa 40, 43-100 Tychy, tel. 509 330 689

 

 

16. KOTERLA Adam Koterla

ul. Kopernika 4, 32-540 Trzebinia, tel. 32 612 12 20, tel. 606 414 805

 

 

17. Zakład Robót Instalacyjnych Lewandowski Joachim

ul. Grunwaldzka 2, 43-143 Lędziny, tel. 326 73 02

 

 

18. Malejka Serwis Waldemar Podkościelny

ul. Sublańska 124, 43-140 Tychy, tel. 501 070 639

 

 

19. Usługi Sanitarno-Grzewcze Robert Broncel

ul. 3-go Maja 43A, 43-140 Lędziny, tel. 519 497 517

 

 

20. IN-ECO Technika Grzewcza Wojciech Masłowski

ul. Rędzinna 8, 43-150 Bieruń, tel. 733 224 885

 

 

21. HOME INSTAL, 

ul. Główna 13, 47-450 Krzyżanowice, tel. 32 414 75 44, tel. 533 021 999

 

 

22. WulKran Henryk Piróg,
 
ul. Żółkiewskiego 101, 43-100 Tychy, tel. 32 219 14 28, tel. 605 675 650
 
 
 
 
23. P.H.U. TELESFOR Telesfor Paczyński
 
ul. Czarny Las 22, 43-436 Górki Wielkie, tel. 33 853 22 03
 
 
 
 
24. F. U. H. ARGOS Krzysztof Kowalewski
ul. Owczarska 54, 43-100 Tychy, tel. 605 555 216, tel. 32 780 83 16
 
 
 
25. P.W. SABART Sebastian Krupa
ul. Pszczyńska 5, 43-250 Pawłowice, tel. 608 610 650.
 
 
 
26. P.H.U. BUDMAR Marek Foltyn
ul. Pszenna 6, 43-200 Pszczyna, tel. 507 329 794
 
 
 
27. Instalator P.H.U. Tomasz Furtok, Ewelina Furtok
ul. J. Przybosia 21, 43-241 Łąka, tel. 605 416 612
 
 
 
28. P.H.U. KRIS-BUD Stanisław Krystjan
ul. Dębowa 11, 43-150 Bieruń; tel. 603 293 023.
 
 

29. Nowoczesna Technika Grzewcza Leszek Zobczyński 
pl. Kazimierza Wielkiego 11, 42-500 Będzin; tel. 692 497 557
 


30. Nieruchomości Projekty Inwestycje Transport inż. Waldemar Janowski
ul. Niwa 33, 41-260 Sławków; tel. 733 275 780
 
 
 
31. F.H.U. Wrzoł Janusz
ul. Leśna 43A, 43-211 Czarków; tel. 607 717 525
 


32. 4-ECO
pl. Niepodległości 1, 25-506 Kielce; tel. 533 012 231
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov