• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Dopłaty do osób fizycznych

                       Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Opracowana Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny wykazała, że część terenu gminy Lędziny nie jest, lub nie będzie objęta systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej. W związku z tym Gmina wprowadziła program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Program jest skierowany do właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których budynki położone są w rejonach miasta w których nie ma aktualnie sieci kanalizacyjnej i nie jest ona projektowana.

 

Dofinansowaniem są objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5 m3/dobę, eksploatowane w ramach zwykłego korzystania z wód, posiadające aktualną aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie, Zespół Normalizacji i Aprobat Technicznych. Dofinansowaniem nie są objęte oczyszczalnie wybudowane przed dniem wejścia w życie regulaminu, oraz te które znajdują się na terenach skanalizowanych, lub objętych planami budowy kanalizacji.

 

Dofinansowanie udzielane jest ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poziom dofinansowania wynosi 50% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 5000 zł. Dofinansowanie jest wypłacane dopiero po zakończeniu budowy oraz dokonaniu wszystkich wymaganych prawem zgłoszeń.

 

Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa uchwała budżetowa na dany rok, a wnioski są rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w GFOŚiGW w danym roku, dofinansowanie jest realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

 

Rozpatrywaniem złożonych wniosków (sprawdzenie poprawności i kompletności złożonego wniosku o dofinansowanie, przeprowadzenie kontroli zgodności zabudowy urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków z dokonanymi zgłoszeniami, sporządzenie protokołu z weryfikacji złożonego wniosku wraz z propozycją przyznania dofinansowania lub jego odmowy) zajmuje się Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza.

Szczegółowe warunki realizacji Programu określa regulamin.

http://www.ledziny.pl/bip/zalaczniki/uchwala_20080515_xxviii_183_zal.pdf


O programie dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pisaliśmy w Biuletynie Informacyjnym Lędziny Nr 5/2008 www.ledziny.pl/gazeta/bil_lt_200805.pdfSzczegółowe informacje na temat realizacji Programu można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych (Lędziny, ul. Lędzińska 47) lub pod numerem telefonu (032) 216-65-11 do 13 wew. 27

 

 

                                           Powiatowy Program usuwania azbestu

Mieszkańcy Gminy Lędziny mogą uzyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania określa „Regulamin dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań związanych z usuwaniem azbestu”. Informacje dotyczące realizacji programu i wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej powiatu:

www.powiatbl.pl/ekopowiat/dotacje/

„Program usuwania azbestu na terenie Gminy Lędziny”:

www.ledziny.pl/bip/zalaczniki/program_usuwania_azbestu.pdf


Tematyce azbestu poświęcone były artykuły w Biuletynie Informacyjnym Lędziny

Nr 9/2006 www.ledziny.pl/gazeta/bil-200609.pdf

Nr 1/2008 www.ledziny.pl/gazeta/bil_lt_200801.pdf

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov