• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Karta Dużej Rodziny

Obrazek z logotypem karty dużej rodziny. Na grafice Rodzice z trójką dzieci

Rodzina 3+

 

Zapraszamy rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie miasta Lędziny, mające na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy do składania wniosków o wydanie lędzińskiej  karty „Rodzina 3+”.

Karta ta uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez jednostki organizacyjne  urzędu  jak i firmy prywatne.

 

Wniosek o wydanie karty „Rodzina 3+” należy wypełnić podając dane wszystkich członków rodziny oraz dołączyć właściwe dokumenty:

 1. w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych dokument tożsamości ze zdjęciem,
 2. w przypadku dzieci od 0 do 6 roku życia skrócony odpis aktu urodzenia,
 3. w przypadku dzieci od 6 do 18 roku życia ważna legitymacja szkolna,
 4. w przypadku dzieci powyżej 18 roku i uczących ważna legitymacja szkolna/studencka lub zaświadczenie wydane przez stosowną placówkę oświatową/edukacyjną, potwierdzające kontynuację nauki.
 5. w przypadku rodzin zastępczych postanowienie sądu lub inny dokument równorzędny na podstawie którego sprawowana jest opieka nad dzieckiem.

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Lędziny - w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 109) codziennie w godzinach pracy urzędu.  Wnioskodawca przedkłada kserokopie w/w dokumentów, oraz oryginały tych dokumentów do wglądu.

 

Wzór wniosku zawiera tylko jedną stronę (strona nr 3) do wypełnienia danych członka rodziny wielodzietnej. Stronę tę należy powielić w zależności od tego, ilu członków rodziny dotyczy dany wniosek.

 

Szczegółowe informacje na temat programu zawiera Uchwała nr LI/412/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 25.09.2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Lędziny Programu „Rodzina 3+” oraz Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z karty „Rodzina 3+” wprowadzony Zarządzeniem nr 0050.88.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 09.04.2015 r.


 


 

Osoby uprawnione do posiadania Karty Dużej Rodziny

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

 

Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

 

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

 • w wieku do 18. roku życia,
 • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

 

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie. 

 

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Wnioski można składać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lędziny (pok. 109) w godzinach pracy urzędu. Dodatkowych informacji mona uzyskać pod numerem tel. 32 216-65-11 wew. 114.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

 Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

W przypadku osób posiadających PESEL, składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:

 • ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci z rodzin zastępczych albo rodzinnego domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać poprzez umieszczenie w nich klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Do wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Pliki do pobrania

Wykaz zniżek oferowanych przez partnerów Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov