• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

18 lipca 2018

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Środowiska w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. z 2018 r. poz. 118) ogłoszono, że datą utworzenia  REJESTRU podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest dzień 24 stycznia 2018 r.

Wpis do rejestru następuje na wniosek lub z urzędu. Marszałek dokonuje wpisu do rejestru z urzędu w przypadku podmiotów określonych w art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o odpadach.

 

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy ( tj. do 24 lipca 2018 r.) od dnia utworzenia rejestru i są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach (karty przekazania odpadów) sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:

 

https://bdo.mos.gov.pl/web/ - REJESTR BDO      

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-w-opakowaniach - informacja ogólna dotycząca wpisu do rejestru

 

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/bdo-rejestr-podmiotow.html - informacje szczegółowe Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

 

Informacje w sprawie Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami - BDO

 

tel. (32) 77 40 980, (32) 77 40 704, (32) 77 40 701, (32) 77 40 090

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)
Nie podlegają wpisowi do rejestru:

 

  • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
  • podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
  • podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
  • transportujący wytworzone przez siebie odpady.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov