2019-07-30
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach-Hołdunów, przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3463/257 o powierzchni 0,1673 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 171 000,00 zł Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wadium ustalone zostało na kwotę: 17 100,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-07-30
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach-Hołdunów, przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3465/257 o powierzchni 0,1316 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku RIVa (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 135 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 13 500,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2019-05-23
2019-06-17
Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2019-06-11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

IX SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2019-04-18

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz. 506)zapraszam na dzień 25 kwietnia 2019r., o godz.1500 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na: IX SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta z dnia 28.03.2019 r.
  4. Przedstawienie informacji w zakresie bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.
  5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”;

b)      zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy                   w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny na lata 2016-2020 za 2018 rok.,

c)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach za rok 2018 ;

d)      zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Mieście Lędziny na lata 2017 – 2019 za 2018 rok;

e)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2018 r.,

f)        zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2018 rok;

g)      zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna za 2018 rok;

h)      nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Lędzinach;

i)        zmiany uchwały nr LVII/466/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lędziny;

j)        zmiany uchwały nr III/29/18 Rady Miasta Lędziny z dnia 20 grudnia 2018 roku                   w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

k)      zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2019 rok;

l)        zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2019-2025;

  1. Interpelacje i zapytania radnych.
  2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  3. Komunikaty i informacje.
  4. Zakończenie.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij