• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

C SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

24 marca 2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023, poz.40 ) zwołuję na dzień 30 marzec 2023 r., o godz. 14:30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) C SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z XCXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 09.02.2023 r.


4. Przyjęcie protokołu z XCIX Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 23.02.2023 r.


5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


6. Informacja na temat zimowego utrzymania czystości dróg i chodników na terenie miasta.


7. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Lędziny ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.


8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2022’’


9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru.


10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnych umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lędziny.


11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/85/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne.


12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.


13. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2023".


14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w obiekcie nietrwale związanym z gruntem.


15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, zlokalizowanej w rejonie ul. Gronowej - na czas oznaczony 5 lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych.


16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lędziny, zlokalizowanej w rejonie ul. Polnej - na czas oznaczony 5 lat - z przeznaczeniem na cele upraw rolnych.


17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3078/51 o pow. 0,0829 ha, nr 3082/51 o pow. 0,0829 ha, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, oznaczonych jako działki nr 3072/51, nr 3073/51, nr 3076/51, wraz z udziałem po 1/3 części prawa własności działki nr 3077/51 stanowiącej drogę wewnętrzna, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 3079/51, nr 3080/51, wraz z udziałem po 1/2 części prawa własności działki nr 3081/51 stanowiącej drogę wewnętrzna, położonych przy ul. Spokojnej w Lędzinach.


20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działek nr 567/79 o pow. 0,1031 ha, nr 864/96 o pow. 0,0018 ha, nr 872/96 o pow. 0,0142 ha, nr 570/79 o pow. 0,0469 ha i nr 573/80 o pow. 0,1777 ha, położonej przy ul. Oficerskiej w Lędzinach.


21. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia petycji.


22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.


23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2023-2029.


24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Lędziny na 2023 rok.


25. Interpelacje i zapytania radnych.


26. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


27. Komunikaty i informacje.


28. Zakończenie.
Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Głos

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov