• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia


 

pobierz plik pdf: Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - rozmiar pliku: 466.6 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 466.6 KB

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uchyleniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.070.202.2023.AM. w kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Katowicach z 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej”, w całości i umarzającego postępowanie pierwszej instancji w całości., znak: DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2023.SK.6


 

pobierz plik pdf: Ogłoszenie o konsultacjach - rozmiar pliku: 422.1 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 422.1 KB

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024


 

pobierz plik pdf: Ogłoszenie Konkursu Ofert - rozmiar pliku: 920.8 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 920.8 KB

Ogłoszenie konkursu ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2024 roku


 


 


 

pobierz plik pdf: Ogłoszenie o konsultacjach - rozmiar pliku: 199.4 KB otwiera się w nowym oknie
plik pdf - 199.4 KB

Konsultacje w sprawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Lędziny w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych oraz magazynów energii na budynkach jednorodzinnych  w Gminie Lędziny – etap 2”

 

Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny w okresie od 12.05.2023 r. do 19.05.2023 r.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej dla zadania pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lędzinach”.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2016 roku.

(Wzory dokumentów znajdują się poniżej):


 


 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Lędziny
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lędziny
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

OGŁOSZENIE - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lędziny (PGN)

 

Głównym celem opracowania niniejszego dokumentu jest przedstawienie koncepcji działań planowanych do realizacji na terenie Gminy Lędziny, które posłużą redukcji emisji gazów cieplarnianych (CO2) oraz poprawie jakości powietrza poprzez ograniczenie tzw. „niskiej emisji”.

 

Wskazane w dokumencie działania będą miały charakter kierunkowy i będą korygowane wraz ze zmianami w postępie technicznym oraz możliwościami finansowymi gminy.

 

Zaplanowane w PGN działania/zadania dotyczą:

  • działań niskoemisyjnych,
  • efektywnego wykorzystania zasobów,
  • poprawy efektywności energetycznej,
  • wykorzystania OZE,
  • działań wpływających na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii,
  • działań nieinwestycyjnych.

 

W opracowaniu zawarto także zbiór planowanych inwestycji, których realizacja na terenie gminy przyczyni się do osiągnięcia założeń gospodarki niskoemisyjnej. PGN stanowi  podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne na realizowane zadania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej z krajowych i regionalnych funduszy w szczególności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne wynikają z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i są kierowane do wszystkich osób zainteresowanych.

 

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących zapisów zawartych w PGN. Zgłoszone uwagi będą mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym dokumencie.

 

W ramach przeprowadzanych konsultacji możliwe jest zgłoszenie swoich uwag do PGN, zaproponowanie uzupełnień do zadań i wyrażenie opinii na temat jego zapisów. Uwagi prosimy kierować do 23 listopada 2015 r.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lędziny

Załącznik nr 1 | Załącznik nr 2 | Załącznik nr 3

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lędziny

 

Na opracowanie PGN Gmina Lędziny uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów realizacji projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.


 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov