Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

XXXI SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2020-06-19

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.713.) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 ) zwołuję na dzień 25 czerwca 2020 r., o godz. 12.00 w trybie obrad zdalnych z możliwością udziału w Sali Sesyjnej XXXI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


  2. Przyjęcie porządku obrad.


  3. Przyjęcie protokołu z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z 09.04.2020 r.


  4. Przyjęcie protokołu z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z 30.04.2020 r.


  5. Przyjęcie protokołu z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z 07, 22, 25.05.2020r.


  6. Przyjęcie protokołu z XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z 25.05.2020 r.


  7. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta z 28.05.2020 r.


  8. Sprawozdanie z działalności Komisji rewizyjnej za II kwartał 2020 r.


  9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


  10. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lędziny za 2019 rok.

a)      Debata nad Raportem o stanie gminy Lędziny za 2019 rok.

b)      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Lędziny.

 

11. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2019 rok:

a)      Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

b)      Przedstawienie opinii RIO do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2019 rok;

c)      Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrza Miasta za 2019 rok;

d)     Przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

e)      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Lędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2019 rok;

f)       Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok;

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXII/428/10 rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów – ze zmianami.

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/219/16 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania – ze zmianą.

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

 

16. Podjęcie uchwały zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2020-2026.

 

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Gwarków.

 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej.

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lędzinach przy ul. Juliusza Słowackiego.

 

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny.

 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/154/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru.

 

 

23. Interpelacje i zapytania radnych.

 

 

24. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 

 

25. Komunikaty i informacje.

 

 

26. Zakończenie.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij