2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2020-05-08
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działki o numerach 210/22 o powierzchni 1,9749 ha, 212/22 o powierzchni 0,0321 ha i 214/22 o powierzchni 0,8980 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-07-13
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Pogodnej, oznaczonej jako działka numer 3463/257 o powierzchni 0,1673 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 168 000,00 zł Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-07-13
Przedmiotem przetargu jest na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działki o numerach: 2874/25 o pow. 0,0006 ha, 2222/25 o pow. 0,0080 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 8 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2020-07-13
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Jana Długosza, oznaczonej jako działka numer 2713/77 o pow. 0,0013 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 400,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 r. o godz. 11.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

XXVI Nadzwyczajna Sesja RM

2020-04-08

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz .568 ) zwołuję na dzień 9 kwietnia 2020 r., o godz. 13.00 w trybie obrad zdalnych XXVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI.

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


 2. Przyjęcie porządku obrad.


 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 17.02.2020 r.


 4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miasta z dnia 27.02.2020 r.


 5. Podjęcie uchwały w sprawiezatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach.


 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/431/10 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.


 7. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2020 r. Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach poprzez likwidację jego oddziałów zamiejscowych zlokalizowanych w Lędzinach przy ul. Paderewskiego 5 oraz przy ul. Pokoju 29.


 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/116/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu promocji zdrowia dotyczącego szczepień dodatkowych (zalecanych) niemowląt z ciąż mnogich (dwojaczków, trojaczków itd.)


 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na 2020 rok.


 10. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2020”.


 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.


 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lędziny i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Lędziny.


 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny.


 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony trzech lat kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny.


 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2020-2026.


 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do budowy łącznika drogowego od ul. Lędzińskiej do węzła „Olszyce” dla poprawy warunków komunikacyjnych miasta Lędziny.


 18. Zakończenie.

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij