Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

XXV SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2020-02-21

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 luty 2020 r., o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XXV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


 2. Przyjęcie porządku obrad.


 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta z dnia 30.01.2020 r.


 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.


 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdanie finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach pn. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach.


 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży zasiedlonych domków fińskich stanowiących własność gminy Lędziny.


 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lędzińskiej w Lędzinach”.


 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny.


 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale XVIII/110/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lędziny.


 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr I/6/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarki Miejskiej oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego.


 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale XXI/130/19 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale I/5/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Samorządności oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego.


 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Lędziny.


 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.


 14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.


 15. Komunikaty i informacje.


 16. Zakończenie.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij