Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Sprzedaż działki ul. Ułańska

2020-02-20

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, arkusz mapy 1 w rejonie ul. Ułańskiej, oznaczonej jako działka numer 2975/55 o powierzchni 0,0882 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 395, symbol użytku: PsVI.

 

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej Nr KA1T/00062141/2 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy I-SP, III oraz IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

 

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w obrębie geodezyjnym Smardzowice, arkusz mapy 1, w rejonie ul. Ułańskiej, w obszarze o podwyższonej aktywności inwestycyjnej. W otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, dalej przemysłowa. Nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami o charakterze mieszkalnym i rolnym. Lokalizacja i otoczenie nieruchomości są dobre. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, styka się z nią jedynie rogiem. Warunki dojazdu są pogorszone. Teren z nieznacznym spadkiem (działka poniżej poziomu drogi). Działka o kształcie nieforemnym, zbliżonym do wydłużonego równoległoboku. Konfiguracja działki jest pogorszona. Działka posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego (sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna). Przez działkę przebiega podziemna sieć wodociągowa, ponadto skrajem jej wschodniej części przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna, co powoduje utrudnienia w jej zagospodarowaniu.

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W oparciu o zapisy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lędziny” zatwierdzonego przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.) przeznaczona jest jako tereny mieszkaniowo usługowe; tereny mieszkaniowo-usługowe wymagające zgody na zmianę sposobu użytkowania.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

 

 

W dniu 24 stycznia 2020 r. na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 74 000,00 zł

   (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawieart. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 7 400,00 zł

   (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100).  

 

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. 

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościamii Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

 

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędzinywww.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij