Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Sprzedaż działki ul. Matejki

2020-02-27

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 - w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0004, Lędziny, arkusz mapy 5 przy ul. Matejki, oznaczonej jako działka numer 2689/34 o powierzchni 0,0650 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2917, symbol użytku: RV.

 

 

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00017272/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości. W dziale III pod numerami wpisów 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami przeniesione do współodpowiedzialności z innych ksiąg wieczystych, które nie dotyczą zbywanej nieruchomości. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Zapisy Działu I-SP oraz III ww. księgi zostaną przeniesione do księgi wieczystej nabywcy nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

 

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w obrębie geodezyjnym Lędziny, arkusz mapy 5, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym kształtującej się. W dalszej odległości znajduje się zabudowa wielorodzinna. Nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami o charakterze mieszkalnym. Działka jest niezagospodarowana, niezabudowana i nieogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Matejki, o nawierzchni asfaltowej, posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego (sieć energetyczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna). Działka w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta ze ściętymi dwoma narożnikami. Konfiguracja działki jest poprawna, teren działki płaski, warunki dojazdu dobre. Działkę porastają drzewa powstałe z samosiewu, co powoduje niewielkie utrudnienie w jej zagospodarowaniu. Wycinka drzew dokonana zostanie przez nabywcę nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt po uzyskaniu stosownej zgody.

 

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), zlokalizowana jest na obszarze wskazanym pod zabudowę oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe. Realizacja inwestycji - na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

 

 

W dniu 21 lutego 2020 r. na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony, który został unieważniony.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł

   (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawieart. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 000,00 zł

 (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).  

 

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00

 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościamii Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

 

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędzinywww.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij