Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Sprzedaż działki Goławiec

2020-02-14

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży                      

 

- w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionej nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, woj. śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0002, Goławiec, arkusz mapy 2 przy ul. Goławieckiej, oznaczonej jako działka nr 907/70 o powierzchni 0,0129 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 526, symbol użytku: dr.

 

Własność przedmiotowej nieruchomości zapisana jest w księdze wieczystej KA1T/00018575/0 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Gmina Lędziny. Działy I-SP, III i IV są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

 

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest w południowo-wschodniej części Miasta Lędziny w obrębie Goławiec, w strefie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajduje się ukształtowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niska z usługami w parterze, zabudowa usługowo-handlowa oraz przystanek komunikacji miejskiej. Działka posiada kształt zbliżony do nieregularnego wielokąta i jest niezabudowana i porośnięta zielenią. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Goławieckiej/Spółdzielczej. Teren działki jest płaski. Działka posiada dostęp do istniejącego uzbrojenia ogólnodostępnego: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. We wschodniej części działki, blisko jej granicy, przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna oraz posadowiony jest słup elektroenergetyczny.

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowa działka przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowo-usługowe. Realizacja inwestycji – na przedmiotowej nieruchomości - wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 9 500,00 zł

   (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług VAT na podstawieart. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 950,00 zł

   (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).  

 

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 10.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościamii Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

 

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędzinywww.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij