• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Powitanie lata 2020

25 czerwca 2020

Już w najbliższą sobotę 27 czerwca 2020 r. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na imprezę plenerową "Powitanie Lata 2020", która odbędzie się na terenie ogródka oraz placu zabaw MOKu przy ul. Hołdunowskiej 39.

 

Impreza rozpoczyna się o godzinie 17:00. W programie między innymi zabawa przy muzyce, animacje dla dzieci, a także gry i konkursy rodzinne. O godzinie 21 odbędzie się projekcja plenerowa filmu komediowego.

 

 

W związku z obostrzeniami w czasie imprezy na terenie wydarzenia może przebywać tylko 150 osób.

 

Prosimy także o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia

REGULAMIN WYDARZENIA
„Powitanie Lata 2020”
Ogródek i plac zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury
ul. Hołdunowska 39
43 -143 Lędziny1.Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie imprezy „Powitanie Lata 2020”, zwanej dalej „Wydarzeniem”, odbywającej się w dniach 27 czerwca 2020 r. na terenie ogródka i placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury ul. Hołdunowska 39, 43 -143 Lędziny organizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, zwany dalej „Organizatorem”.2.Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach oraz na portalu Facebook na profilu „Wydarzenia”.3.Osoby uczestniczące w Wydarzeniu są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział możliwy jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.


4.Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca 2020 roku na terenie Ogródka i placu zabaw przy Miejskim Ośrodku Kultury ul. Hołdunowska 39, w godzinach od 17.00 do 22.30.5.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu imprezy a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia z powodu zaistnienia okoliczności siły wyższej tj. wszelkich nieprzewidywalnych sytuacji lub zdarzeń o charakterze wyjątkowym, pozostających poza kontrolą Organizatora, a w szczególności: zdarzeń o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, wiatr, burza albo innych nadzwyczajnych i zewnętrznych zdarzeń, którym nie można było zapobiec np. epidemii lub pandemii spowodowanej m.in. przez wirusa SARS-Cov-2, oraz wydanych przez organy władzy publicznej na skutek zaistnienia tych zdarzeń aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w zakresie organizacji imprez kulturalnych, koncertów lub wydarzeń tj. kina plenerowe. W razie skorzystania z uprawnień o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnikom nie przysługuje wobec Organizatora jakichkolwiek roszczenie z tym związane.6.Organizator nie pobiera od uczestników opłat za udział w Wydarzeniu. Wstęp na teren Wydarzenia jest bezpłatny. Liczba Uczestników jest ograniczona i wynosi 150 osób. Impreza ma charakter otwarty wobec czego nie ma możliwości rezerwacji miejsc. Wstęp na imprezę jest możliwy za okazaniem karnetu, oraz po wypełnieniu oświadczenia uczestnika Wydarzenia. Karnet oraz oświadczenia dostępne są od godz. 16.45 przy bramie wjazdowej na teren parkingu i ogródka przy Miejskim Ośrodku Kultury ul. Hołdunowska 39, 43 -143 Lędziny.7.Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń wyznaczonych przez Organizatora osób (obsługi Wydarzenia) a także stosowania się do restrykcji związanych z reżimem sanitarnym.8.Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania.9.Zabrania się wnoszenia i posiadania podczas Wydarzenia: broni i niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, środków pirotechnicznych i wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, środków odurzających i psychotropowych oraz jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie Wydarzenia.10.Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz spożywania alkoholu zakupionego poza miejscem wydarzenia. Obowiązuje również zakaz wnoszenia substancji odurzających. stosowania się do restrykcji związanych z reżimem sanitarnym, w razie złamania tego punktu osoby zostaną usunięte z miejsca Wydarzenia.11. Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce Wydarzenia w trakcie trwania imprezy zobowiązany jest oddać karnet w punkcie w którym go otrzymał. Ponowne wejście na teren imprezy będzie możliwe pod warunkiem ponownego otrzymania karnetu jeśli ilość osób przebywających w tym czasie na terenie imprezy nie przekroczy 150 osób.12.Uczestnicy Wydarzenia korzystają z toalet znajdującej się na parterze oraz na pierwszym piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Wchodząc i wychodząc z budynku powinny zdezynfekować dłonie w punkcie znajdującym się przy wejściu do toalet.13.Podczas przebywania na terenie Wydarzenia uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do zachowania min. 2 -metrowego dystansu od innych osób lub w przypadku gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu konieczne jest założenie maseczki. Przed wejściem na teren wydarzenia uczestnik musi zdezynfekować ręce w punkcie znajdującym się przy wejściu. Na terenie imprezy będą łączne 4 mobilne punkty dezynfekcji rozlokowane w wyznaczonych miejscach na terenie Wydarzenia: 1.wejście główne na teren imprezy, 2. wejście na teren Placu zabaw, 3. stoisko gastronomiczne, 4. parter budynku przy wejściu do toalet.

 


14. Podczas korzystania z Placu zabaw:
a) opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m lub w przypadku gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu korzystanie z obiektu w maseczce. Opiekunowie są odpowiedzialni za przestrzeganie tych zasad przez dziecko w czasie korzystania z obiektu
b) w sytuacji, gdy nie można zachować dystansu 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.
c) nie należy spożywać posiłków oraz napoi w trakcie zabawy na obiekcie
d) w przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom.

 

14. Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zdjęć uczestników w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

 


15.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas trwania Wydarzenia, za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników jak również szkody poczynione przez Uczestnika podczas pobytu w Wydarzeniu.

 


16.Na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie, może być użyty system monitoringu, pozwalający na rejestrację za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu Wydarzenia, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących.

 


17.Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzebny organizacji, promocji i dokumentowania imprezy. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 39. Uczestnikom Wydarzenia przysługuje w szczególności Prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przepisy RODO zostaną naruszone.

 


18. Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.

 


19.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności w sytuacji wydania przez organy władzy publicznej aktów prawnych lub decyzji wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy w związku z epidemią Covid-19.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov