• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w sprawie naboru kandydatów na członka komisji konkursowej

2 marca 2023

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY


Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały XCVII/460/23 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 stycznia 202 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2023.


ogłasza


nabór kandydatów na członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w roku 2023 na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1327 z późn. zm.). Rodzaje zadań:


1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych, wystaw plenerów, organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów;


2. działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym integracja i zapobieganie wykluczeniu społecznemu środowiska osób z niepełnosprawnościami.

 

Szczegóły w załączeniu.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov