Atrakcyjne działki na sprzedaż

Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do zapoznania się z ofertą Gminy: 
 

 

  • Działka przy ul. Szkolnej

Nieruchomość położona jest w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 5 przy ul. Szkolnej (dawniej: ul. Paderewskiego – boczna), oznaczona numerem geodezyjnym 2828/35 o pow. 0,1813 ha, zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku RV.

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00037218/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W Dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w Dziale III innych ksiąg wieczystych. W Dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami i nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań względem osób trzecich.

W/w działka zlokalizowana jest w odległości około 800 m od centrum handlowo-usługowego dzielnicy Lędziny. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne o nowej architekturze, wybudowane w okresie ostatnich 20 lat, grunty wydzielone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz grunty rolne. W niedalekiej odległości znajdują się obiekty szkolne, boisko sportowe, ośrodek zdrowia.

Działka posiada kształt regularnego prostokąta. Od strony północnej przylega bezpośrednio do działki wyznaczonej po drogę publiczną dojazdową, boczną ul. Paderewskiego o nawierzchni asfaltowej. Z pozostałych stron przylega do działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. W stosunku do istniejącego dojazdu działka jest obniżona i lekko pochylona w kierunku południowym. Nad częścią działki w kierunku północny-zachód – południowy-wschód przebiega napowietrzna linia energetyczna EN 20kV. Przez południowo-zachodnią część działki przebiega gazociąg Ø 100.

Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona. Istniejące uzbrojenie, w tym wodociąg oraz energia elektryczna, znajduje się w drodze dojazdowej do w/w nieruchomości.

Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 92 poz. 2531 z dnia 29 lipca 2005 r., zgodnie z którym położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 11MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.


 

  • Działki przy ul. Długosza

Działki nr 2721/77 i 2719/77 położone są w Lędzinach przy ul. Długosza, w bliskim sąsiedztwie nowej zabudowy jednorodzinnej szeregowej, zabudowy wielorodzinnej nowej oraz z lat 80-tych. Od wschodu graniczą z terenami linii kolejowej, od południa z terenami boiska sportowego oraz zatoką parkingową przy ul. Długosza, od zachodu działkę ogranicza nasyp z materiałów pokopalnianych, od północy działki graniczą ze ścieżką pieszą na terenie zielni nieurządzonej. Działka nr 2719/77 stanowi drogę dojazdową do przepompowni ścieków usytuowanej na działce nr 2216/77, która ze wszystkich stron otoczona jest gruntem działki nr 2721/77. Na działce nr 2719/77 ustanowiona zostanie służebność drogowa na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 2216/77. Odległość do głównego centrum handlowo-administracyjno-usługowego miasta Lędziny wynosi ok. 3,5 km. W niedalekim sąsiedztwie przeznaczonej do zbycia nieruchomości znajdują się lokale usługowo-handlowe typu osiedlowego oraz obiekty służby zdrowia, przystanki komunukacji miejskiej, szkoła. Działka nr 2721/77 o kształcie zbliżonym do prostokąta posiada nierówną powierzchnię z lokalnymi wgłębieniami wypełnionymi wodą. Cała działka jest lekko nachylona w kierunku południowo-wschodnim. Działka na 2/3 powierzchni porośnięta jest drzewami samosiejkami, w tym brzozami, akacjami, topolami oraz krzewami. W niedalekiej odległości przebiega uzbrojenie ogólnomiejskie. Przez działkę przebiegają obiekty infrastruktury technicznej: sieć napowietrzna średniego napięcia 20 kV, linia napowietrzna 110kV, sieć kanalizacyjna, które należy uwzględnić w planie zagospodarowania terenu. Przedmiotowa nieruchomość stanowi dawne tereny składowania materiałów pokopalnianych, gruzu i dzikich wykopalisk piasku. Wg dokumentacji badań geotechnicznych istniejące warunki gruntowe terenu należy zaliczych do prostych warunków gruntowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 1998 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Działka nr 2719/77 stanowiąca drogę dojazdową do działki nr 2216/77, zabudowanej przepompownią ścieków, położona jest na terenie oznaczonym symbolem 12MU. Działka nr 2721/77 położona jest na terenie oznaczonym symbolami 12MU i 4ZP. Graficznie określona powierzchnia strefy 4ZP wynosi 0,4200 ha, natomiast strefy 12MU wynosi 4,8555 ha.

Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych symbolem 12MU jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem bliźniaczej oraz zabudowa szeregowa. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje handel detaliczny artykułami częstego zakupu, usługi podstawowe (tj. usługi zaspokajające codzienne potrzeby mieszkańców typu: gabinet lekarski, gabinet odnowy biologicznej, apteka, pralnia, magiel, punkt napraw, obiekt sportowo-rekreacyjny), inne nieuciążliwe działalności usługowowo-twórcze, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Przeznaczeniem podstawowym terenów oznaczonych symbolem 4ZP są tereny zieleni urządzonej, przez co należy rozumieć roślinność powstałą w wyniku przemyślanej działalności człowieka służącą celom wypoczynkowym, zdrowotnym, bądź estetycznym (parki, zadrzewienia, zakrzewienia, ogrody przydomowe, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce itp.). Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje ścieżki rowerowe i piesze, urządzenia sportu i rekreacji, wewnętrzną obsługę komunikacyjną, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.


 

  • Działka przy ul. Hołdunowskiej

Działka położona jest przy ul.Hołdunowskiej. Całkowita powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7757 ha, składa się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha.

Działki znajdują się przy ul. Hołdunowskiej, w centralnej strefie miasta, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy usługowej, zabudowy magazynowo-handlowo-usługowej, targowiska miejskiego, pawilonów handlowych i usługowych, zabudowy mieszkaniowej oraz torów kolejowych. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość posiada kształt nieregularny, zbliżony do dwóch figur geometrycznych trapezu i prostokąta przyległych do siebie podstawami. Od północy przylega do gruntów niezabudowanych, od zachodu do torów kolejowych i zabudowy mieszkaniowej z usługami, od wschodu do nieruchomości zabudowanych obiektami usługowo-handlowymi i budynkiem mieszkalnym, od południa do drogi publicznej ul. Hołdunowskiej.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. przedmiotowe działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 3U – teren zabudowy usługowej. Przeznaczeniem podstawowym tych terenów są usługi i działalności gospodarcze typu: handel detaliczny, hurtowy, rzemiosło, wytwórczość, usługi prowadzone w obiektach typu biurowego, inne usługi za wyjątkiem stacji paliw, baz transportowych, gromadzenia i przetwarzania odpadów, złomu, zużytych pojazdów, maszyn i innych urządzeń. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje wewnętrzną obsługę komunikacyjną, czasowe miejsca postojowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Plan miejscowy jako parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określa m.in. podstawową formę zabudowy - zabudowę wolnostojącą, wysokość budynków max. do 12 m, wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki max. 70%


 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij