• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

LXXXI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

24 czerwca 2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.) zwołuję na dzień 30 czerwca 2022 r., o godz. 1000 w trybie stacjonarnym w Sali Sesyjnej 011, w uzasadnionych przypadkach z możliwością udziału online

 LXXXI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIX Sesji Rady Miasta z 26.05.2022 r.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z 06.06.2022 r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Komisji Budżetu i Samorządności na temat stanu bezpieczeństwa Publicznego w Lędzinach oraz przygotowania służb ratowniczych do wakacji 2022 pod względem bezpieczeństwa: przedstawienie wniosków stąd wynikających.
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Lędziny za 2021 rok.

a)     Debata nad Raportem o stanie gminy Lędziny za 2021 rok.

b)     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Lędziny.

      8. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2021 rok:

a)     Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2021 rok wraz z informacją o stanie   mienia komunalnego;

b)     Przedstawienie opinii RIO do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2021 rok;

c)     Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium Burmistrza Miasta za 2021 rok;

d)     Przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;

e)     Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Lędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2021 rok;

f)      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Burmistrza Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok;

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach za 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
  w Gminie Lędziny na rok szkolny 2022/2023.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Lędziny, składających się z działek nr 862/96 o pow. 0,0378 ha, nr 865/96 o pow.0,1116 ha, nr 866/97 o pow.0,0480 ha, nr 868/97 o pow.0,1147 ha, nr 869/97 o pow.0,0812 ha, nr 871/97 o pow.0,2916 ha, nr 900/97 o pow.0,0035 ha i nr 2180/96 o pow.0,9260 ha położonych przy ul. Oficerskiej w Lędzinach.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się
  z działek nr 431/75 o pow. 0,0211 ha, nr 436/76 o pow. 0,0266 ha, nr 1127/73 o pow. 0,0118 ha i nr 1129/74 o pow. 0,0369 ha, położonej w rej. ul. Gwarków w Lędzinach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Lędziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Komunikaty i informacje.
 10. Zakończenie


                                                                                        Przewodnicząca Rady Miasta
                                                                                        Maria Głos

   

  Obrady Sesji Rady Miasta są transmitowane, ponadto rejestrowany jest dźwięk i obraz.

  Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz.559 z późn.zm.) pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy.

   
   
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov