2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2019-02-11
Gmina Lędziny organizuje kolejne Ferie Zimowe dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. W tym czasie odbędą się zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy.
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

LXI SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

2018-06-22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz. 994 z późn. zm.)zapraszam na dzień 28 czerwca 2018r.,o godz.1000 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na LXI SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

1. Otwarcie Sesji.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokołu z:

- LVINadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 17.04.2018r.

- LVII Sesji Rady Miasta z dnia 24.05.18r., 28.05.18r., 29.05.18r.,

- LVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 30.05.18r.,

 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

 

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.

 

6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2017 rok:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2017 rok;

b) przedstawienie opinii RIO do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2017 rok;

d) przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej;

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Lędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2017 rok;

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały nr II/8/06 Rady Miasta Lędziny z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych;

b) przekazania przez Gminę Lędziny zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

c) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działek nr 2909/184 i 2692/184 o łącznej pow. 0,5865 ha, położonych przy ul. Pokoju w Lędzinach

d) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lędziny, składającej się z działek nr 2910/184 i 2691/184 o łącznej pow. 1,6710 ha położonych przy ul. Pokoju w Lędzinach

e) określenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Lędziny Krystyny Wróbel;

f) odwołania Skarbnika Miasta Lędziny;

g) powołania Skarbnika Miasta Lędziny;

h) zmian w budżecie miasta Lędziny na 2018 rok;

i) zmian w budżecie miasta Lędziny na 2018 rok;

j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2018-2025;

 

8. Interpelacje i zapytania radnych.

 

9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 

10. Komunikaty i informacje.

 

11. Zakończenie.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij